Ocena brak

Królestwo roślin

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Królestwo roślin wykazuje zdumie­wającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (nie­które szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny, które potra­fimy zidentyfikować na pierwszy rzut oka. Aby zrozumieć świat roślin, trzeba uświadomić sobie} jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu.
Chociaż niełatwo jest napotkać skamieliny roślinne, ponieważ rośliny nie mają kości ani szkieletów, geologom udało się zebrać wystarczające dowody w postaci skamieniałych szczątków, by dokładnie ustalić kierunki ewolucji tych form żywych. Pierwszymi śladami życia na Ziemi były prymitywne twory pobierające sub­stancje odżywcze z gleby i atmosfery, a pierwszy­mi roślinami były niemal na pewno jednokomór­kowe glony. Były one w stanie spełniać wszystkie swoje funkcje życiowe w obrębie pojedynczej komórki. Z tych form żywych rozwinęły się formy wielokomórkowe, w których poszczególne procesy życiowe, jak np. reprodukcja, odbywały się w odpowiednich częściach danej rośliny.
Prymitywne formy życia, takie jak glony, sta­nowiły podstawę łańcucha pokarmowego i stwo­rzyły warunki rozwoju królestwa roślin. Jak nie­mal wszystkie rośliny, glony wykorzystują energię słoneczną do produkcji substancji pokar­mowych. Zwierzęta roślinożerne żywią się tymi roślinami, a same z kolei są pokarmem dla mięso­żernych. W czasie, kiedy na drodze ewolucji pojawiły się istoty roślinożerne, glony występo­wały w dużej obfitości i mogły zapewnić podsta­wowe źródło pożywienia dla wszystkich innych form życia.
Dwie główne grupy roślin.
Tradycyjnie królestwo roślin dzieli się na dwie główne grupy: rośliny „niższe", nie kwitnące (jak glony, paprocie i mchy) oraz rośliny „wyższe", kwitnące (jak orchidee, krzewy i drzewa). Jednak podział królestwa roślin jest podziałem arbitral­nym - niektórzy naukowcy twierdzą, ze pewnych organizmów nie da się tak łatwo przyporządko­wać ani do roślin, ani do zwierząt, i że powin­ny być zaklasyfikowane oddzielnie. Bakterie (Bacteriophytti) i sinice (Cyanophytd) - nie po­siadające komórek z wyspecjalizowanymi struk­turami - należą właśnie do tej kategorii.
Glony tworzą o wiele bardziej różnorodną grupę, niż sądzi wiele osób. Są wśród nich rośliny jednokomórkowe i skomplikowane struktury wielokomórkowe, takie jak glony. Chociaż więk­szość żyje w wodzie, można je także spotkać w wilgotnych miejscach na lądzie. Mogą przy­brać postać zielonych narośli na zawilgoconych ścianach czy nawet doniczkach kwiatowych.
Znanych jest wiele gatunków glonów, klasyfi­kowanych wg koloru albo składu ścian komórko­wych. Zawłotnia (Chlamydomonas) jest glonem jednokomórkowym. Ma prostą strukturę, pobiera składniki odżywcze z wody, w której jest zanu­rzona, i posiada witki {flagella), przy pomocy których potrafi „pływać". Rozmnaża się przez podział jednej komórki.
Skrętnica (Spirogyra) jest glonem o bardziej zło­żonej budowie. Jej komórki zostały ukształtowa­ne w formie długich nitek.
Glony dają się rozpoznać na pierwszy rzut oka jako rośliny wielokomórkowe o rozwiniętych strukturach, pomimo iż nie posiadają wewnętrz­nych części roślinnych o wyspecjalizowanych funkcjach ani prawdziwych łodyg i liści. Zielony glon o nazwie Ulva lactuca, pospolicie znany ja­ko sałata morska, jest chętnie jedzony w Wielkiej Brytanii, podczas gdy w innych częściach świata na stoły trafiają także inne wodorosty. W Arabii Saudyjskiej agar stanowi surowiec do produkcji wielu pokarmów, między innymi lodów.

Podobne prace

Do góry