Ocena brak

Kraje Beneluksu - WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA

Autor /Ernest Dodano /28.09.2011

Wielkie Księstwo Luksemburga, Grossherzogtum Luxemburg, Grand-Duché de Luxembourg, Grousherzogdem Lezebuurg, jedno z mniejszych państw, położone w Europie, w jej zachodniej części. Graniczy z Francją, Belgią i Niemcami. Nie ma dostępu do morza. Powierzchnia 2586 km2.

Stolica Luksemburg (75,4 tys. mieszkańców, 1991).

Języki urzędowe: francuski, niemiecki, luksemburski.

Jednostka monetarna 1 frank luksemburski = 100 centymów.

Ludność

384 tys. mieszkańców (1991). Skład etniczny: Luksemburczycy (72,5%), Portugalczycy (9,0%), Włosi (5,4%), Francuzi (3,4%), Belgowie (2,5%), Niemcy (2,4%).

Religia: katolicy (93,0%), protestanci (1,3%). Średnia długość życia: męż-czyźni 70,6 lat, kobiety 77,9 lat.

Warunki naturalne

Luksemburg obejmuje części dorzeczy rzek Sure i Alzette. Część północna kraju zwana Ösling, zajmująca 1/3 powierzchni kraju, jest równiną poprze-cinaną rzekami. Pozostałą część, Gutland, tworzą pagórkowate wyżyny po-kryte żyznymi glebami. Klimat umiarkowany ciepły.

Roślinność stanowią lasy iglaste porastające północne stoki wzgórz oraz lasy liściaste w dolinach, z dużym udziałem dębów, grabów i buków. Świat zwie-rzęcy reprezentują jelenie i dziki.

Historia

Na terenie obecnego Luksemburga istniała od X w. twierdza Lützelburg należąca do szlacheckiego rodu Lützelburgów. Majątek Lützelburgów stał się od 1136 własnością hrabiowskiego rodu Namur. Jeden z przedstawicieli rodu Namur, Henryk z Luksemburga, został w 1308 wybrany na króla Niemiec, przybierając po koronacji imię Henryka VII. W latach późniejszych przedstawiciele rodu Luksemburgów kilkakrotnie piastowali godność króla i cesarza Niemiec, a także króla Czech.

Od 1354 Luksemburg stał się księstwem, od 1441 należał do książąt Bur-gundii, od 1477 do Habsburgów, od 1566 do ich linii hiszpańskiej. Po kon-gresie wiedeńskim (1815) utworzono Wielkie Księstwo Luksemburga pozo-stające w unii personalnej z Holandią. W 1839 Luksemburg stał się pań-stwem niepodległym. Po rozwiązaniu Związku Niemieckiego (1867) uznano pełną niezależność i wieczystą neutralność Luksemburga.

Postanowień o neutralności kraju nie uszanowali Niemcy, którzy dwukrot-nie, podczas I i II wojny światowej, zajęli Luksemburg. Po II wojnie świa-towej rząd Wielkiego Księstwa zdecydował się zrezygnować z mało skutecz-nej formuły neutralności i kraj w 1949 wstąpił do NATO.

Luksemburg utrzymuje bardzo ścisłe stosunki gospodarcze z Belgią i Ho-landią w ramach tzw. Beneluxu, od 1957 należy do EWG. W 1992 społe-czeństwo Luksemburga przegłosowało przystąpienie kraju do procesu za-cieśniania współpracy między krajami EWG na zasadach określonych po-stanowieniami traktatu z Maastricht.

Ustrój

Wielopartyjna monarchia konstytucyjna z jednoizbowym parlamentem - Izbą Deputowanych posiadającą 60 miejsc.

Gospodarka

Luksemburg jest krajem przemysłowo-rolniczym, a produkcja żywności za-spokaja potrzeby kraju. Hodowla bydła mlecznego i mięsnego rozwinięta w południowej części Luksemburga. Uprawia się głównie zboża (jęczmień, pszenicę), ziemniaki, rośliny pastewne. Rozwinięte jest też sadownictwo, uprawa warzyw oraz winorośli, zwłaszcza w dolinie Mozeli.

Głównym bogactwem naturalnym kraju są rudy żelaza, występujące na południowym zachodzie, które w większości zostały już wydobyte. Główne ośrodki przemysłowe znajdują się w zachodniej części kraju i obejmują za-kłady produkujące m.in.: opony, artykuły chemiczne, maszyny.

Ważną gałęzią gospodarki jest turystyka. Coraz większe znaczenie mają międzynarodowe inwestycje. Na terenie Luksemburga swoje biura ma po-nad 160 różnych banków. Dochód narodowy 35 260 USD na 1 mieszkańca (1992).

Struktura zatrudnienia: usługi - 53,8%, przemysł - 28,6%, rolnictwo - 3,2%. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie metale i wyroby metalowe (38%), tworzywa sztuczne i gumę (13%), natomiast importuje się maszyny i aparaty (18%), metale i wyroby metalowe (15%), surowce mineralne (13%). Największymi partnerami handlowymi są: Niemcy, Francja i Belgia.

Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga: Warszawa, ul. Piwna 31/33, tel. 31-96-79.

Podobne prace

Do góry