Ocena brak

Koszty postępowania sądowoadministracyjnego

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłaty sądowe. Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna. W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Następnym obowiązkiem jest uiszczenie opłaty sądowej. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu pisma do sądu podlegającego opłacie. Opłatę uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek banku właściwego sądu. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. Została zatem wyłączona możliwość korzystania z formy uiszczenia opłaty w znaczkach skarbowych.

Spełnienie obowiązku uiszczenia opłaty sądowej powoduje negatywne następstwa dla strony składającej pismo. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna oplata. W celu wykonania przez stronę tego obowiązku, jeżeli nie uiściła ona opłaty sądowej, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Stronie zamieszkałej lub mającej siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do uiszczenia opłaty nie krótszy niż 2 miesiące. Nie wzywa się do uiszczenia opłaty stałej, jeżeli pismo jest wniesione przez adwokata lub radcę prawnego. Na zarządzenie przewodniczącego i postanowienie o odrzuceniu skargi służy zażalenie, które jest wolne od opłat.

Prawo do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem 3 lat licząc od dnia w którym koszty należało uiścić. Należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych mogą być umorzone lub zapłata tej należności może być odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

Wpis. Od pism wszczynających postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym i NSA pobiera się wpis. Pismami wszczynającymi postępowanie są: skarga, skarga kasacyjna oraz skarga o wznowienie postępowania. Wyróżnia się 2 rodzaje wpisów: wpis stosunkowy i wpis stały.

Wpis stosunkowy. Pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne.

W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Opłata kancelaryjna. Opłatę kancelaryjną pobiera się za stwierdzenie prawomocności oraz wydawanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt. Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy.

Wydatki. Do wydatków zalicza się w szczególności:

  • Należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie;

  • Koszty ogłoszeń oraz diety i koszty podróży należne sędziom i pracownikom sądowym z powodu wykonywania czynności sądowych poza budynkiem sądowym.

Strona, która wniosła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami jest obowiązana wpłacić zaliczkę na ich pokrycie. Wysokość zaliczki i termin jej wpłacenia wyznacza sąd. W sytuacji nie wpłacenia zaliczki kwotę potrzebną na pokrycie wydatków wykłada się tymczasowo z budżetu sądu administracyjnego. Wyłożona kwota jest należnością budżetu państwa, którą zwraca strona zobowiązana do wpłacenia zaliczki.

Termin do wpłacenia kwoty wyłożonej z budżetu jest wyznaczony ustawowo i wynosi 14 dni od dnia wezwania przez przewodniczącego. Jeżeli strona nie uiści kwoty wyłożonej z budżetu w określonym terminie, sąd na posiedzeniu niejawnym wyda postanowienie nakazujące ściągnięcie wyłożonej kwoty, bez wstrzymania biegu postępowania.

Podobne prace

Do góry