Ocena brak

Kosztorys - ROZLICZENIA I ODBIÓR ROBOT oraz UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Autor /erydaycerge Dodano /07.07.2006

UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający- jest to strona określona szczegółowo w umowie, rozdzielająca zamówienia wykonawcy.
Wykonawca- jest to osoba fizyczna lub prawna przyjmująca zamówienie.
Podwykonawca-osoba fizyczna i prawna z którą wykonawca zawarł umowę o wykonanie części robót lub usług.
Termin wykonania jest to termin zakończenia robót.
Wada jest to część robót wykonana niezgodnie z warunkami techn. wykonania.
Umowa jest to zgodne oświadczenie woli zamawiającego i wykonawcy o wykonanie określonej roboty Kub usługi w ustalonym terminie i za uzgodnione wynagrodzenie.

Obowiązki zamawiającego:
Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania robót, a w szczególności do przekazania placu budowy i dostarczeniu dokumentacji projektowej oraz odebrania przedmiotu umowy i zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Obowiązki wykonawcy:
Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy techn. i obowiązującymi przepisami oraz normami.

Treść umów bud. regulują następujące ustawy:
a)Kodeks cywilny b)Prawo bud. c)Ustawa o zamówieniach publicznych d)Ustawa o badaniach i certyfikacji e)Ustawa o normalizacji

PRZUKŁAD UMOWY
Umowa Nr….
Zawarta w dniu… w Szczecinie pomiędzy:
*Zamawiającym: Firma Budowlana „Kielna” przez prz. Prez. ….
*Wykonawca: Firma Drogowa „Fuszera” przez prz. Prez. …

Odstąpienie od umowy
1. Wykonawca bez upoważnienia wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 28 dni. 2. Zamawiający poleca wykonawcy przerwę lub opóźnienie robót na okres dłuższy niż 28 dni. 3. Zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub upadłości. 4. Wykonawca nie gwarantuje należytego wykonania robót. 5. Jeżeli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.

ROZLICZENIA I ODBIÓR ROBOT
Wszystkie rozliczenia odbywają się na zasadach określonych w umowie z wykonawcą. Zazwyczaj ustala się, że bieżące rozliczenia odbywają się co miesiąc. Zgodnie z przepisami na bud. przeprowadza się księgę obmiarów. Na jej podstawie wykonawca co miesiąc sporządza wniosek o płatności z nałożeniem miesięcznego wykazu wykonywanych robót. Wykaz ten jest sprawdzany i weryfikowany przez zamawiającego.
Odbiory robót- przedstawiciele zamawiającego na bud. dokonują rozliczenia z zakończonych robót na podstawie odbioru robót. Rozróżniamy następujące rodzaje odbioru robót:
a)Odbiór końcowy - po całkowitym zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy na podst. oświadczenia kierownika.(odbiór końcowy przeprowadzany przy udziale zamawiającego i użytkownika w obecności wykonawcy)
b)Odbiór częściowy- po zakończeniu elementów robót lub obiektów wyspecyfikowanych w umowie.
c)Odbiór ostateczny- po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi. Odbywa się przy udziale użytkownika, wykonawcy i zamawiającego po usunięciu wszystkich ujawnionych wad. Odbiór ostateczny zwalnia wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi, zawady oraz gwarancji jakości przez zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania.

Metody rozliczania umów:
1)Wynagrodzenie obmiarowe- rozliczanie zarówno w trakcie realizacji jak i po ukończeniu robót wg. Ilości faktycznie wykonanych robót.
2) Wynagrodzenie ryczałtowe- określa się ceną ryczałtową jako należną wykonawcy za wykonanie określonych robót bez wyszczególniania składowych ceny. Wys. Wynagrodzenia jest ostateczna.

Podobne prace

Do góry