Ocena brak

Kościoły wschodnie

Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012

Chodzi o te Kościoły, które się stopniowo stały wspólnotami niezależnymi po śmierci Teodozjusza I (395), kiedy to imperium rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. Wsku-tek tego rozwoju powstały cztery grupy:

1. Wschodni Kościół Asyryjski; uznaje dwa pierwsze sobory powszechne, nie uznaje jednak Soboru Efeskiego (431), który potępił Nestoriusza, dlatego jego członków zazwyczaj nazywa się nesto-rianami.

2. Orientalne Kościoły prawosławne; uznają trzy pierwsze sobory powszechne, nie uznają jednak Soboru Chalcedońskiego (451), a jego wyznawców zazwyczaj nazywa się monofizytami. Do tej grupy należy sześć niezależnych od siebie Kościołów: Ormiański Kościół Apostolski, Koptyjski Kościół Prawosławny, Etiopski Kościół Prawosławny i Syryjski Kościół Prawosławny, a także Orientalny Kościół Prawosławny w Indiach podzielony równomiernie na autokefaliczny Malan-karski (Malankara = Keraia) Prawosławny Kościół Syryjski i autonomiczny Kościół pod kierow-nictwem syryjskiego patriarchy prawosławnego w Damaszku, oraz Erytrejski Kościół Prawosław-ny, którego niezależność od Etiopskiego Kościoła Prawosławnego uznano w 1993 roku.

3. Wschodnie Kościoły prawosławne, dla których jako datę zerwania z Rzymem umownie się przyjmuje rok 1054, zachowują wzajemną łączność ze sobą, a patriarchę konstantynopolitańskie-go uważają za pierwszego wśród równych.

Należą do nich starożytne patriarchaty Konstantynopo-la, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy, nowe patriarchaty w Rosji, Serbii, Rumunii, Bułgarii i Gruzji, autokefaliczne Kościoły na Cyprze, w Grecji, w Polsce, Albanii, Czechach i Słowacji, a także prawosławny Kościół w Ameryce, którego autokefaliczność uznała Moskwa, ale nie uznał jej Konstantynopol, autonomiczne Kościoły monastyru św. Katarzyny (Synaj) i Kościoły prawo-sławne w Finlandii, Japonii oraz Chinach.

Dodajmy, że Konstantynopol nie uznał statusu autoke-faliczności nadanego przez Moskwę Kościołowi prawosławnemu w Czechach i Słowacji, ale uznaje ten Kościół za autonomiczny. Podobnie sprawa wygląda z autonomicznymi Kościołami prawosławnymi w Japonii i Chinach. Konstantynopol nie uznaje ich za autonomiczne, ponieważ Moskwa nadała im taki status bez jego zgody.

4. Wschodnie Kościoły katolickie zachowujące łączność z Rzymem. Odpowiednio do Wschodniego Kościoła asyryjskiego istnieje chaldejski i Malabarski Kościół katolicki. Odpowiednio do orien-talnych Kościołów prawosławnych ismieją Kościoły katolickie: ormiański, koptyjski, etiopski, syryjski i malankarski.

Odpowiednio do wschodnich Kościołów prawosławnych mamy Kościoły katolickie: melchicki, ukraiński, ruski, rumuński, grecki, bułgarski, słowacki i węgierski. Istniej ą ponadto katolicy bizantyńscy na terenie byłej Jugosławii. Kościół Maronicki i Włosko-Albański Kościół Katolicki nie odpowiadają żadnemu innemu Kościołowi wschodniemu.

Zob. autokefaliczny, chrześcijaństwo ormiańskie, chrześcijaństwo etiopskie, chrześcijaństwo koptyjskie, chrześcijaństwo malabarskie, kościoły wschodnie katolickie cztery kategorie, erytrejski kościół prawosławny, jakobici, kościół bizantyńsko-ukraiński, kościół wschodni asyryjski, kościół zachodniosyryjski, maronici, monofizytyzm, nestorianie, obrządek, patriarcha, patriarchaty prawosławne, prawosławie orientalne, rusini, syryjski kościół prawosławny, tradycja, unici.

Podobne prace

Do góry