Ocena brak

Kościec nadgarstka jako całość

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Rozpatrywany w swej całości nadgarstek ma kształt mniej więcej czworokątny; jego wymiary poprzeczne są znacznie większe od wymiarów pionowych. Szereg bliższy kości nadgarstka ma u góry jajowatą, silnie wypukłą powierzchnię stawową, utworzoną głównie przez kości łódeczkowatą i księżycowatą, w mniejszym stopniu przez kość trójgraniastą. Kość łó-deczkowata i część promieniowa kości księżycowatej łączą się z powierzchnią stawową nadgarstkowy kości promieniowej; część łokciowa kości księżycowatej i kość trójgraniasta — z krążkiem stawowym stawu promieniowo-nadgarstkowego, położonym między nimi a głową kości łokciowej. Kość grochowata nie łączy się ani z kośćmi przedramienia, ani też z szeregiem dalszym kości nadgarstka, lecz tylko z powierzchnią dłoniową kości trójgraniastej. Od dołu szereg bliższy jest ograniczony wyraźnie esowato zakrzywioną powierzchnią; jej część promieniowa, utworzona przez część kości łódeczkowatej, jest silnie wypukła i znacznie występuje ku dołowi; część łokciowra, utwTorzona przez kości łódeczkowatą, księżycowatą i trójgraniastą, wytwarza wyraźnie ku górze wpuklone wgłębienie.

Szereg dalszy kości nadgarstka ma u góry silnie zakrzywioną powierzchnię, będącą na ogół odciskiem powierzchni dolnej szeregu bliższego; część promieniowa szeregu dalszego, utworzona przez kości czworoboczne większą i mniejszą, jest wklęsła, część łokciowa, utworzona przez kości główkowatą i haczykowatą, jest bardzo ku górze wypukła. Dolne ograniczenie szeregu dalszego wytwarza powierzchnię nierówną, falistą, do której przylegają kości śródręcza. Najbardziej promieniowo znajduje się powierzchnia siodełkowata kości czworobocznej większej dla I kości śródręcza; następnie druga, powierzchnia kości czworobocznej mniejszej, łączy się z II kością śródręcza, która poza tym przylega do kości czworobocznej większej i główkowatej. Trzecia z kolei, powierzchnia kości główkowatej, łączy się z III kością śródręcza. Wreszcie odpowiednie powierzchnie kości haczykowatej, najbardziej łokciowo położonej, przylegają do IV i V kości śródręcza; IV kość śródręcza poza tym przylega również do kości główkowatej.

Po stronie grzbietowej nadgarstek jest wypukły i pokryty ścięgnami prostowników ręki. Powierzchnia dłoniowa jest wklęsła i wytwarza bruzdę nadgarstka (sulcus carpi), która tym bardziej się pogłębia, że brzegi promieniowy i łokciowy unoszą się w kierunku dłoniowym. Wyniosłość promieniowa nadgarstka (eminentia carpi radia-lis*) jest utworzona przez guzek kości łódeczkowatej oraz guzek kości czworobocznej większej. Po stronie łokciowej wznosi się kość grochowa ta i haczyk kości haczykowatej, które wspólnie tworzą wyniosłość łokciową nadgarstka (eminentia carpi ulnaris*). Między obiema tymi wyniosłościami rozpięty jest troczek zginaczy, który uzupełnia bruzdę nadgarstka w kanał (canalis carpi). Przez kanał ten biegną ścięgna zginaczy palców i nerw pośrodkowy.

Podobne prace

Do góry