Ocena brak

Korzyści i szanse z wejścia Polski do UE

Autor /ApparlSleeria Dodano /28.09.2005

Integracja z Unią Europejską leży w polskim interesie narodowym i powinna zajmować priorytetowe miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Korzyści jakie będziemy mogli czerpać z tego, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem wspólnoty są ogromne, począwszy od swobodnego poruszania się po krajach Unii do nieograniczonej wymiany handlowej.
Droga Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła się już pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy to w 1988r nastąpiło nawiązanie stosunków dyplomatycznych, a w następnym roku podpisanie umowy o współpracy gospodarczej.
Dla Polski i krajów kandydujących funkcjonowanie w ramach „Eurolandu” oznacza ograniczenie ryzyka kursu walutowego, obniżenie kosztów transakcyjnych, wzrost obrotu w handlu zagranicznym, utrzymanie reżimu odnośnie wskaźników makroekonomicznych, stabilizację stóp procentowych itp.

Pozytywną stroną dla państw kandydujących jest jednak także fakt, że będą mogły skonfrontować oczekiwania wobec unii walutowej z pierwszymi doświadczeniami z jej funkcjonowania w praktyce. Uwidocznią się więc nowe, obecnie nieprzewidywalne elementy.
W Unii Europejskiej młodzi obywatele zyskają nowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej. Przy tak dużym bezrobociu, jakie panuje w Polsce to szansa nie tylko dla młodych ludzi, ale również nadzieja na obniżenie bezrobocia i poprawę warunków socjalnych obywateli.

Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE. Uproszczona jest także procedura uznawania dyplomów przy staraniach o pracę.
Polityka Unii Europejskiej wobec młodych ludzi zakłada również podnoszenie jakości uczenia się. Młodzi obywatele Europy nie tylko będą mogli kończyć uczelnie w innych państwach, ale doskonalić i pogłębiać swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach. Dobrym przykładem jest też możliwość nauki języków krajów piętnastki, z możliwością swobodnego przebywania w danym kraju, a co za tym idzie lepszej możliwości nauki języka.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozszerzy się współpraca pomiędzy szkołami i uczelniami z różnych państw. Obecnie w Polsce odbywają się wymiany studentów i uczniów, między innymi program Sokrates, który łączy Polskę, Hiszpanię i Słowację.
Po wstąpieniu Polski do Unii, ułatwione będzie osiedlanie się i podejmowanie pracy w krajach członkowskich. Zwiększy się także przejrzystość zamówień publicznych, subwencji i pomocy państwowej. Po wejściu do Unii Gospodarczej i Walutowej polscy producenci, inwestorzy, eksporterzy i importerzy pozbędą się konieczności ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem przed zmianami kursów walut, ponieważ przestaną być narażeni na ryzyko kursowe. Dużo zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskają tańszy dostęp do informacji o warunkach panujących na rynku i o możliwościach rozwoju.

Obywatele będą otrzymywali dochody w euro, co umożliwi im dokonywanie opłat w Polsce i za granicą bez konieczności wymieniania walut i ponoszenia związanych z tym kosztów. Jest to duże ułatwienie, zważywszy na to, że już większość krajów unijnych ma taką samą walutę.
Przystąpienie do Unii Europejskiej oznacza szerokie otwarcie Polski na rynki zagraniczne. Gospodarka polska może odnieść korzyści- i już obecnie odnosi - z łatwiejszego dostępu do rynków krajów członkowskich. Dla konsumentów będzie to oznaczać na ogół wyższy poziom jakościowy oferowanych produktów. Oznacza to, w zależności od wyniku negocjacji, uzyskanie pełnego dostępu polskich producentów rolno-spożywczych (którzy spełnią unijne normy oraz standardy fitosanitarne i weterynaryjne) do unijnego rynku, liczącego niemal 400 mln konsumentów. Efektywni i konkurencyjni producenci i eksporterzy uzyskają możliwości rozwoju swoich przedsiębiorstw przez zwiększenie skali produkcji i obniżenie kosztów jednostkowych. Badania tzw. przewag komparatywnych w handlu rolno-spożywczym wykazały wysoką konkurencyjność polskich producentów i eksporterów wielu towarów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej.

Wejście do Unii Europejskiej stworzy również możliwości korzystania z subwencji eksportowych, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej, co może stworzyć również szansę większego eksportu na rynki krajów trzecich, w tym odzyskania rynku wschodniego. Integracja z Unią Europejską przyspieszy proces restrukturyzacji polskiego rolnictwa (przy efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych jako dofinansowania działań krajowych) i rozwój nowoczesnej gospodarki żywnościowej. Korzyści z integracji odniosą zwłaszcza efektywni producenci i eksporterzy rolno-spożywczy, którzy są zdolni do sprostania presji konkurencyjnej pod względem jakości produkcji, ceny, dystrybucji oraz skutecznej promocji.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje przyjęcie restrykcyjnej polityki pro-ekologicznej i tym samym spowoduje zwiększenie zakresu ochrony środowiska. Działania na rzecz ochrony środowiska przyczynią się do wzrostu zainteresowania ekologiczną produkcją rolną, a odpowiednio chronione środowisko podwyższy atrakcyjność polskich regionów turystycznych. Stosowanie nowoczesnych, przyjaznych technologii racjonalizujących zużycie surowców i energii pozwoli poprawić efektywność gospodarczą. Co więcej, dążąca do liberalizacji Unia, gwarantuje na obniżenie cen za usługi takie jak telekomunikacja, prąd, czy gaz. Poprawi się także bezpieczeństwo i higiena pracy, gdyż Polska będzie zmuszona do przyjęcia unijnych norm.

Polscy przedsiębiorcy płacą jedne z najwyższych podatków w Europie. Szczególnie ważne znaczenie mają dla nich podatki pośrednie, które są elementami kosztu działalności i kształtują cenę produktów. Niestety, podstawowa stawka podatku od towarów i usług jest w Polsce jedną z wyższych w Europie. Przedsiębiorcy mają więc nadzieję, że po przystąpieniu do UE stawki podatkowe obniżą się, a system podatkowy będzie bardziej stabilny.

Trudno się więc nie zgodzić, że wstąpienie do Unii Europejskiej jest pewnym ryzykiem dla Polski, ale może stanowić także wielką szansę, na lepsze życie, której nie powinniśmy zaprzepaścić. Jeśli zrezygnujemy z partnerstwa, jakie oferuje nam Unia, Polska bez sprzymierzeńców stanie się nic nie znaczącym prowincjonalnym państewkiem.

Korzyścią jest również to, że po wstąpieniu do Unii, Polska otrzyma fundusze oraz wsparcie ze strony krajów piętnastki. Pieniądze, które trafią do nas z europejskiego funduszu, społecznego mogą zostać przeznaczone na wiele celów. Jednym z głównych jest ograniczenie bezrobocie, a więc pieniądze mogą być spożytkowane na kursy dla bezrobotnych, ośrodki opieki społecznej, oraz dla osób niepełnosprawnych, którym ciężko znaleźć pracę. Pieniądze także będą przekazane rolnikom. Dotacje na rolnictwo zwiększą wartość gruntów rolnych, czyniąc je zarazem mniej podatnymi na wykup.

W ogólnym rozrachunku starania Polski o członkostwo we wspólnocie wydaje się korzystne dla kraju. Wymagania unijne mobilizują rządzących do podnoszenia standardów gospodarczych i politycznych. Tak więc nawet w razie niepowodzenia tych zmagań, poziom rozwoju kraju będzie wyższy niż przed rozpoczęciem przygotowań do akcesji.

Reasumując, wejście Polski do Unii Europejskiej ma więcej zalet niż wad. Już jako państwo partnerskie otrzymujemy od wspólnoty znaczne subsydia na rozwój naszego państwa. Unia Europejska jest dla młodych ludzi szansą na lepsze życie, bo jest to struktura stale rozwijająca się i rozszerzająca horyzonty. Integracja z Unią jest dla nas szansą na to, by zrealizować nasze cele. To właśnie ona otwiera nam drzwi do zjednoczonej Europy.

Podobne prace

Do góry