Ocena brak

Korzyści i koszty dla gospodarstw rolnych i polskiej gospodarki

Autor /Frobonereetup Dodano /09.09.2005

Przemiany ustrojowe zainicjowane w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych postawiły przed polską gospodarką, w tym także przed rolnictwem i wsią nowe wyzwania. Wiążą się one zarówno z obiektywną koniecznością głębokiej restrukturyzacji i modernizacji sektora rolnego; jak również z potrzebą poprawy spójności społeczno – ekonomicznej oraz niwelowania skutków zapóźnień cywilizacyjnych na obszarach wiejskich.
Impulsem do przyspieszenia tych przemian stała się bliska perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej. Proces dostosowania polskiego sektora rolnego do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej ściśle wiąże się z unijną Wspólną Polityką Rolną oraz zmianami, które w niej zachodzą.

Uproszczony system dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych w Polsce.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2006 trafi z budżetu UE około 7,23 mld euro( ok.29 mld zł.). Oznacza to że każdego roku polska wieś otrzyma około 9,6 mld zł. Czyli więcej niż wynosiły wydatki budżetowe na rolnictwo w 2003 roku. Będą to środki finansowe przeznaczone na:
- dopłaty bezpośrednie,
- interwencję na rynku rolnym i dopłaty do eksportu,
- rozwój wsi (II filar WPR),
- fundusze strukturalne.

UE zgodziła się, aby Polska miała prawo uzupełniania płatności z budżetu krajowego do 55% w roku 2004, do 60% w 2005 i do 65% w 2006. Również w następnych latach Polska może
je uzupełniać jeśli skorzysta z tej możliwości to polscy rolnicy otrzymają pełne dopłaty w 2010 roku.
1. W Polsce będzie obowiązywał uproszczony system dopłat bezpośrednich. Oznacza to, że rolnicy otrzymają dopłaty, których wysokość będzie zależeć od powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie powierzchni niektórych upraw. Może on funkcjonować przez 3 lata (od 2004 do 2006 roku), z możliwością wydłużenia tego okresu do 2008 roku włącznie.
2. System będzie obejmował gospodarstwa rolne posiadające co najmniej 1 ha powierzchni użytków rolnych. Objęte nimi będą: grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe, sady i inne plantacje wieloletnie.
3. Dodatkowe dopłaty uzależnione od posiadanej lub dzierżawionej powierzchni roślin otrzymają rolnicy uprawiający: zboże (w tym kukurydzę na kiszonkę), oleiste, wysoko białkowe, strączkowe, len i konopie, włókniste, tytoń, chmiel, ziemniaki skrobiowe.
4. Dodatkowe dopłaty do powierzchni upraw otrzymają rolnicy posiadający trwałe łąki i pastwiska.
5. Rolnik, aby uzyskać dopłaty do łąk i pastwisk, nie będzie musiał wykazać, że posiada bydło i owce.
6. Nie będzie obowiązkowego odłogowania części gruntów.
7. Nie przewiduje się minimalnej powierzchni działek uprawnionych do dopłat w obrębie danego gospodarstwa rolnego.
8. Nie ustalono maksymalnej powierzchni gospodarstwa uprawnionego do dopłat ani maksymalnej wysokości dopłat.
9. Wnioski o dopłaty bezpośrednie będą składane do 15 maja każdego roku (termin zakończenia i rozpoczęcia procedury składania wniosków może ulec zmianie).
10. We wniosku rolnicy będą wpisywać: powierzchnię i numery działek, powierzchnię łąk i pastwisk, oraz powierzchnię roślin uprawnionych do dopłat dodatkowych. Nie będzie obowiązku wpisywania liczby i gatunków chowanych zwierząt.
11. Prawo do dopłat będą mieli użytkownicy gruntów ( właściciele, dzierżawcy ).
12. Do udowodnienia dzierżawy wystarczy zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające fakt użytkowania gruntów.
13. Wypłaty będą realizowane od 15 listopada każdego roku.

Według wstępnych szacunków Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej Fundacji Programów Pomocy dla Rolników dopłaty bezpośrednie mogą wynieść:
1. podstawowe do wszystkich użytków rolnych:
161 zł/ha w 2004 roku
199 zł/ha w 2005 roku
238 zł/ha w 2006 roku
2. dodatkowe do powierzchni trwałych użytków zielonych:
181 zł/ha w 2004 roku
225 zł/ha w 2005 roku
279 zł/ha w 2006 roku
3. dodatkowe do powierzchni upraw polowych wspierane w UE dopłatami bezpośrednimi:
281 zł/ha w 2004 roku
284 zł/ha w 2005 roku
285 zł/ha w 2006 roku


Inne formy wsparcia finansowego, z jakich będą mogli korzystać rolnicy.

Polscy rolnicy będą mogli korzystać także z innych form wsparcia finansowego i pomocy:
Działanie 1. RENTY STRUKTURALNE

Mają one zachęcić rolników do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w wieku przedemerytalnym i przekazania posiadanych gospodarstw rolnych. Działanie to ma na celu poprawę żywotności gospodarstw w Polsce, jak również umożliwienie przekazywania ich na cele pozarolnicze oraz zapewnienie rolnikom wystarczającego źródła dochodu po zaprzestaniu tej działalności.
Do złożenia wniosku uprawniony jest producent rolny, będący osobą fizyczną, który:
- ukończył 55 lat, a do ukończenia wieku emerytalnego pozostało mu nie mniej niż 6 miesięcy,
- prowadził nieprzerywalnie działalność rolnicza na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalna i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu rolników przez co najmniej 5 lat ( jak również w dniu złożenia wniosku ),
- przekazał posiadane gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych,
- zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej,
- wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków wniosków przyznanie płatności,
- nie jest zadłużony z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 210% najniższej emerytury ( obecnie wynosi ona 562,58 zł).
Podstawową wysokość renty strukturalnej zwiększa się o:
1. dodatek na małżonka w wysokości równej 60% kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
- gospodarstwa rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,
- oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną spełniają jednocześnie warunki określane dla beneficjenta.
2. 50 % kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzchni co najmniej 3 ha,
3. po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazane w sposób trwały na powierzchnie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR,
4. po 3% kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR, powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez rolnika będącego w wieku poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR,
Maksymalna wysokość renty strukturalnej wynosi 440% najniższej emerytury.

Działanie 2. WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

Ma na celu zapewnienie przejściowego wsparcia dochodu, służącego poprawie przepływów finansowych oraz dochodów gospodarstw, jednocześnie w gospodarstwie podejmowane są dalsze działania mające zapewnić towarową produkcje w przyszłości. Wsparcie to powinno zwiększyć możliwości restrukturyzacji gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym. Wsparcie finansowe wypłacane jest w formie premii w ciągu 3 kolejnych lat, jeśli rolnik udowodni ,że plan został zrealizowany wypłaty mogą być przedłużone na następne 2 lata.Wypłaty nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku niezrealizowania planu. Liczba potencjalnych beneficjentów w Polsce oceniana jest na około 350 000 gospodarstw. Wysokość premii wynosi 5878 zł rocznie na gospodarstwo.

Warunki uzyskania wsparcia:
1. Prowadzenie na własny rachunek działalności rolniczej w niskotowarowym gospodarstwie rolnym.
2. Prowadzenie, przez okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, gospodarstwa rolnego, którego ma dotyczyć pomoc, lub też przejecie gospodarstwa w drodze dziedziczenia ustawowego lub jako następca w ramach renty strukturalnej.
3. Przedstawienie wnioski o pomoc, wraz z planem rozwoju gospodarstwa.
4. Przedsięwzięcia wspierane w ramach działania mogą być związane zarówno zarówno sektorem rolnym jak i z dywersyfikacja działalności na obszarze wiejskim.
5. Wypłata pomocy w IV i V roku od przyznania pomocy zależne jest od osiągnięcia deklarowanych celów pośrednich planu rozwoju gospodarstwa. Cele pośrednie powinny być związane z głównym celem restrukturyzacji gospodarstwa, i stosownie do zamierzeń właściciela gospodarstwa, mogą one być następujące:
- przystąpienie do grupy lub organizacji producentów
- zakup lub dzierżawa gruntów
- zakup zwierząt
- ukończenie szkoleń w zakresie: dobrej praktyki rolniczej lub ekonomiki gospodarstwa
- udział w programie rolnośrodowiskowym
- przejście na system opodatkowania VAT na zasadach ogólnych
Pomoc finansowa dla gospodarstw niskotowarowych dotyczy określonych przedsięwzięć:
- zakup lub dzierżawa dodatkowych gruntów
- modernizacja lub budowa pomieszczeń gospodarczych
- zakup maszyn i urządzeń
- zakup stada podstawowego
- podjęcie lub rozszerzenie działalności z zakresu agroturystyki, rzemiosła, rękodzieła, usług itp.


Działanie 3. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)


Ma na celu powstrzymać wyludnianie i degradację ekologiczną zwłaszcza na terenach górskich, podgórskich i w obszarze tak zwanej ściany wschodniej. Dopłaty obejma gospodarstwa zlokalizowane na terenach trudnych do prowadzenia produkcji rolnej. Mają one rekompensować wyższe koszty lub gorsze wyniki produkcji osiągane w stosunku do gospodarstw działających w korzystniejszych warunkach.
Rozróżniono 2 strefy obszarów górskich:
1. tereny w których co najmniej połowa użytków rolnych znajduje się pomiędzy 350 a 500 m n.p.m.
2. tereny w których co najmniej połowa użytków rolnych znajduje się powyżej 500 m n.p.m.
Na terenach nizinnych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania zalicza się obszary, na których produkcje ogranicza niska jakość gleb, niesprzyjające warunki wodne i klimatyczne związane z rzeźbą terenu lub niskie zatrudnienie. Wsparcie udzielane jest w formie corocznych dotacji. Wysokość dopłat wyrównawczych zależna jest od położenia działki i wynosi od 179zł/ha ( strefa nizinna), do 320zł/ha ( tereny górskie). Jednocześnie dopłaty wyrównawcze przyznaje się w wysokości:
- 100% stawki podstawowej za powierzchnię od 1 ha do 50 ha,
- 50% stawki podstawowej za powierzchnie od 50,01 ha do 100 ha
- 25% stawki podstawowej za powierzchnię od 100,01 ha do 300 ha
- powyżej 300 ha – brak dopłat


Działanie 4. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ROLNO ŚRODOWISKOWYCH I POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

Realizowany jest w formie następujących pakietów:
I. Rolnictwo zrównoważone – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin.
II. Rolnictwo ekologiczne – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego.
III. Utrzymanie łąk ekstensywnych – wiąże się z przywróceniem lub kontynuacją wykaszania traw, w terminie od dnia 1 lipca włącznie, na łąkach jednokośnych o wysokich walorach przyrodniczych, zagrożonych degradacją.
IV. Utrzymanie pastwisk ekstensywnych – zakłada przywrócenie lub zachowanie ekstensywnych wypasów na półnaturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie walorów florystycznych i miejsc przebywania gatunków zagrożonych wyginięciem.
V. Ochrona gleb i wód – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziałów gleb z okrywa roślinną w okresie jesienno – zimowym.
VI. Strefy buforowe – polega na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pasów zadawnionych na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi, lub terenami intensywnie użytkowanymi rolniczo, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania rolnictwa i ochrony siedlisk wrażliwych.
VII. Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich – polega na utrzymaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem.
Wnioskodawca może ubiegać się o pomoc finansową jeśli:
- jest właścicielem lub dzierżawcą gruntu co najmniej w czasie trwania zobowiązania, który spełnia kryteria zasięgu geograficznego pakietów rolnośrodowiskowych
- gospodaruje na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych
- przygotuje i złoży wniosek o przystąpienie do programu
- posiada 5-letni plan działalności rolnośrodowiskowej, potwierdzony przez doradcę rolnośrodowiskowego
- zobowiąże się do stosowania zwykłej, dobrej praktyki rolniczej oraz obowiązków wynikających z programu przez okres 5 lat
- podejmie się prowadzenia zapisów dotyczących gospodarowania i podstawowych danych dotyczących zwierząt, potrzebnych do celów kontroli i monitoringu
- posiada wymagana dokumentację niezbędna do kontroli planu

Pakiet Wysokość pomocy Zasięg wdrożenia
I. 160 zł/ha rocznie Strefy priorytetowe
II.W przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej zbilansowanej z produkcją roślinną stawka płatności za ha jest podwyższona o 20% Od 260 zł/ha do 1800 zł/ha
W zależności od sposobu użytkowania gruntów Cały kraj
III. Od 400 zł/ha do 1030 zł/ha
W zależności od ilości i metody koszeń Strefy priorytetowe
IV. Od 230 zł/ha do 560 zł/ ha
W zależności od położenia pastwisk
Strefy priorytetowe
V. Od 330 zł/ha do 570 zł/ha
W zależności od międzyplonu Cały kraj
VI. Od 18 zł/100mb do 64 zł/100mb
W zależności od szerokości strefy Cały kraj
VII 310 zł/szt. do 1300 zł/szt.
W zależności od gatunku zwierząt Cały kraj


Działanie 5. ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

Celem działania jest powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa oraz utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych. ekologicznych latach 2004- 2006 przewidziano zalesienie 56 tys. ha gruntów rolnych. Działanie to obejmuje następujące płatności:
- wsparcie na zalesianie – jednorazowa premię, która pokrywa koszty z założenia uprawy (od 4300 do 8300zł/ha).
- premię pielęgnacyjną – za utrzymanie nowej uprawy leśnej przez pierwsze 5 lat po nasadzeniu ( od 420 do 1100 zł/ha rocznie)
- premię zalesieniowa – stanowi ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych ( 1400 zł/ha rocznie dla rolników, 360 zł/ha rocznie dla właścicieli gruntów), wypłacana przez 20 lat.
Warunki uzyskania wsparcia:
- zalesienia mogą być wykonywane na użytkach rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które zakwalifikowano do gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, sadów i plantacji owocowych.
- do zalesienia mogą być przeznaczone grunty, które są w stałym użytkowaniu rolniczym i przewidziane są do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha, przy minimalnej szerokości zalesionej działki – 20 m. W przypadku wniosku składanego przez grupę rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia musi wynosić 3 ha w jednym obrysie.
- w celu dostosowania zalesień do lokalnych warunków siedliskowych, ustalając skład gatunkowy należy brać pod uwagę rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz regionalizację przyrodniczą – leśną.
- materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym.
Dotacją nie są objęte plantacje choinek świątecznych oraz drzew szybko rosnących. Do nasadzeń muszą być przeznaczone rodzime gatunki drzew.

Działanie 6. DOSTOSOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Celem działania jest ułatwienie dostosowań gospodarstw rolnych do standardów UE w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. O wsparcie może ubiegać się producent rolny. Dotowaniu będą podlegać następujące wydatki:
- budowa, rozbudowa i modernizacja płyt obornikowych wraz z wyposażeniem
- podłogi i ściany w pomieszczeniach, pomieszczeniach których prowadzony jest udój lub na stanowiskach udojowych ( powierzchnie nieprzepuszczalne i łatwo zmywalne)
- ściany i podłogi w pomieszczeniach, pomieszczeniach których przechowywane jest mleko surowe ( powierzchnie gładkie i łatwo zmywalne)
- nowoczesne systemy udojowe ( dojarki przewodowe i hale udojowe)
- schładzalniki do mleka ( otwarte i zamknięte)
- zorganizowanie ujęcia wody
- sanitariat ( umywalka z ogrzewaczem wody)
Wsparcie finansowe polega na pokryciu kosztów przedsięwzięcia dostosowującego gospodarstwo rolne do standardów UE. Pomoc finansowa ( roczna premia) będzie wypłacana przez okres 2 lat i wsparcie nie może przekroczyć 25 000 euro rocznie na gospodarstwo.

Działanie 7. GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wsparcie będzie udzielane grupom producentów rolnych zakładanym w celu wspólnego zastosowania standardów produkcji przez członków takich grup oraz wykształcenia systemu wspólnej sprzedaży produktów. Wsparcie będzie udzielane w formie rocznych płatności w okresie pierwszych 5 lat od daty wydania decyzji o wpisie do rejestru grup danej grupy producentów rolnych.
Kwota wsparcia będzie wyliczona na podstawie rocznej wartości netto w sprzedanej produkcji wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekroczy:
- 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej do sumy 1 mln euro, sprzedanej odpowiednio w 1,2,3,4,5 roku.
- 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej powyżej 1 mln euro, sprzedanej odpowiednio w 1,2,3,4,5 roku.
W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowartości kwoty:
- w pierwszym i drugim roku – 100 000 euro
- w trzecim roku – 80 000 euro
- w czwartym roku – 60 000 euro
- w piątym roku – 50 000 euro


Działanie 8. UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Według unijnych wymogów za młodego rolnika uznaje się osobę, która nie ukończyła 40 lat, po raz pierwszy rozpoczyna samodzielna pracę w gospodarstwie rolnym ( kieruje nim) oraz posiada wiedzę zawodową. Pomoc finansowa udzielana jest w postaci premii w wysokości 50 000 zł jednorazowo osobie, która po raz pierwszy podejmuje prowadzenie gospodarstwa.
Warunki uzyskania wsparcia:
- wnioskodawca musi być pełnoletni i w chwili podejmowania przez ARiMR decyzję o udzieleniu pomocy nie przekroczył 40 roku życia
- wnioskodawca podjął prowadzenie gospodarstwa po raz pierwszy, to znaczy:
▪ po raz pierwszy stał się posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podjęcie przez ARiMR decyzji o udzieleniu pomocy lub
▪ był posiadaczem gospodarstwa rolnego dłużej niż 12 miesięcy przed podjęciem przez ARiMR decyzji o udzieleniu pomocy, lecz w tym okresie faktycznie prowadził gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy
- wnioskodawca musi być ubezpieczony jako prowadzący gospodarstwo rolne
- wnioskodawca musi się legitymować odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
Gdy wnioskodawca nie spełnia ostatniego z wymogów pomoc może być przyznana pod warunkiem, że uzupełni on swe wykształcenie w czasie nie dłuższym niż 5 lat od chwili podjęcia prowadzenia gospodarstwa.
Środki unijne będą także przeznaczane na finansowanie budowy dróg, wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i innych inwestycji służącym społecznościom wiejskim.
Przez 3 lata od przystąpienia do UE polscy przewoźnicy będą wyłączeni z możliwości wykonywania drogowych przewozów kabotażowych w państwach członkowskich Unii ( to samo wyłączenie dotyczy także przewozów dokonywanych przez przewoźników unijnych na terytorium naszego kraju). Polska będzie mogła jednak zawierać dwustronne umowy z poszczególnymi państwami członkowskimi w sprawie stopniowej liberalizacji usług kabotażowych. Realizacja wspólnej polityki transportowej zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i jakość przewozów.

Ceny płacone rolnikom
Ceny płacone polskim rolnikom za podstawowe surowce rolne kształtują się na ogół na poziomie cen płaconych rolnikom w państwach UE. Najważniejszymi wyjątkami są: mleko, wołowina i buraki cukrowe. Dla każdego państwa członkowskiego ustalane SA kwoty ustalające wielkość produkcji mleka, które dzielone są na mleczarnie a te z kolei ustalają wielkość kwot dla gospodarstw. Z powodu wysokich kar za przekroczenie tych kwot producenci i mleczarnie bardzo pilnują ustalonych limitów ( mleczarnie za przekroczenie swojej kwoty płaca 115% ceny mleka. W praktyce kary płaca producenci których za przekroczenie tych limitów karzą mleczarnie) i kwoty produkcji mleka muszą się zgadzać w skali kraju ale jedne mleczarnie mogą powiększać swoje kwoty jeśli inne mleczarnie mają niższe produkcje. Od 2005 roku w związku z planowaną obniżką ceny mleka dla producentów przewidziano dopłaty. Ceny mleka obniżane będą przez 3 lata i przez 3 lata producenci będą dostawać dopłaty. Wyrównają one straty rolników wynikające z obniżenia cen tylko w wysokości tylko 75% tych strat. Od 2008 roku ceny mleka nie będą się zmieniać. Rolnicy mają możliwość ustalenia czy w ich warunkach produkcja mleka będzie opłacalna czy nie. Dzięki temu unika się wybijania bydła gdy cena mleka maleje, oraz strat finansowych, gdy w gospodarstwie przeznaczonym na produkcje mleka staje się ona nie opłacalna.

Hodowla bydła jest w UE bardzo opłacalna bo gwarantowane ceny wołowiny są wyższe niż na przykład w Polsce o nawet 70%. Polska hodowla bydła w UE nie ma racji bytu bo w unii praktycznie nie istnieje bydło ogólnoużytkowe, nie można również hodować dowolnej ilości sztuk bydła bez względu na ilość posiadanej ziemi.
W unii nie ma dopłat ani limitów dla hodowli świń oraz drobiu, których cykl produkcyjny jest krótki. Gdy świń lub drobiu jest narybku za dużo i cena za ich mięso się obniża unia dopłaca rolnikom do eksportu. Po uzyskaniu członkostwa pszenicy, rzepaku i mięsa drobiowego mogą być niższe i jeśli nie będą one uzupełniane dopłatami bezpośrednimi to sytuacja ekonomiczna rolników uprawiających te rośliny może się pogorszyć.

Podobne prace

Do góry