Ocena brak

Kontrola adm. przez sady adm. i kontrola adm. przez sady powszechne

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Sądowa kontrola sprawowana przez sądy powszechne i szczególne. Kontrola sprawowana przez sąd adm. nie jest konkurencyjna wobec kontroli sprawowanej przez sąd powszechny, te nie mogą się wzajemnie zastąpić w kontroli adm. publicznej. Każdy z nich spełnia w tej kontroli inną rolę, ma odmienne zadania, a skutki kontroli również nie są ze sobą w pełni zamienne. Istnieje jedno wspólne założenie kontroli sprawowanej przez sąd adm. i sąd powszechny, -sąd nie działa z urzędu, a czyni to dopiero na żądanie uprawnionego podmiotu zgłoszone w przepisanej formie.

Sąd adm. jest w zasadzie sądem kasacyjnym, orzekającym o zgodności albo niezgodności z prawem aktu lub czynności organu adm. W razie stwierdzenia niezgodności z pr. zaskarżonego aktu lub czynności sąd ten albo akt uchyla, albo stwierdza jego nieważność lub niezgodność z prawem. W orzeczeniu swym zawiera ocenę prawną kontrolowanego aktu oraz wytyczne co do stosowania prawa w danej sprawie indywidualnej lub też stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności. Z tą chwilą rola sądu adm. kończy się, a sprawa powraca do organów adm. publ. Sąd adm. jest właściwy do rozpatrywania skarg na działanie lub bezczynność organu adm. z powodu ich niezgodności z prawem. Sąd ten jest powołany do określenia zachowania jako zgodne albo jako niezgodne z prawem.

Sąd powszechny kontrolujący adm. publ. jest sądem cywilnym. Jest powołany do sprawowania kontroli decyzji adm. jedynie w przypadku wyraźnego umocowania przepisem ustawowym. Odróżnić trzeba 2 sytuacje: sąd z moc wyraźnego przepisu ustawowego jest powołany do rozstrzygania sprawy, w której wydano już wcześniej decyzję adm. (czasowa niedopuszczalność drogi sądowej); sąd z mocy ustawy jest powołany do rozpoznania skargi lub innego środka zaskarżenia decyzji adm. (sąd powszechny jako organ odwoławczy).

Sądy powszechne, orzekając w niektórych sprawach rozpatrywanych najpierw przez organy adm. publicznej, w zasadzie przejmują zawsze sprawę do pełnego merytorycznego rozpoznania w zwykłej procedurze sądowej i kończą tę sprawę orzeczeniem rozstrzygającym o żądaniu strony. Sytuację, w której sąd powszechny jest organem odwoławczym, można rozpatrzyć: *jeżeli sąd działa jako organ odwoławczy to tym samym dokonuje kontroli decyzji pod względem merytorycznym. Wniesienie odwołania zamyka drogę do możliwości wszczęcia trybów nadzwyczajnych. w sytuacji, gdy sąd powszechny działa jako organ odwoławczy kontrola sądowa decyzji adm. jest wykonywana w pełnym zakresie, ponieważ sąd wyposażony jest w kompetencje reformacyjno – kasacyjne.

Sąd Najwyższy w kontroli adm. publ. w sprawach indywidualnych. SN nie jest ani sądem powszechnym, ani szczególnym. W strukturze sądownictwa zajmuje miejsce odrębne jako naczelny organ sądowy, zgodnie z art. 183 ust. I Konstytucji RP. Obecnie SN ma wpływ na kontrolę adm. publ. pośrednio poprzez kształtowanie linii orzeczniczej.

Podobne prace

Do góry