Ocena brak

Kontrakt FRA

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.12.2011

Charakterystyka


FRA (Forward Rate Agreement) jest jednym z wielu instrumentów pochodnych, jakie oferują nowoczesne rynki finansowe, będącym pewną odmianą kontraktów forward. Jest to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami w ramach której ustalają oni wysokość stopy procentowej dla danej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla określonego okresu. Umowa ta zobowiązuje obu kontrahentów do wypłaty (otrzymania) w zdefiniowanym w umowie dniu określonej płatności odsetkowej, wynikającej z różnicy pomiędzy stopą FRA uzgodniona w umowie a stopą rynkową (referencyjną). Co więcej, kontrakt rozliczany jest wartością netto, co wiąże się z tym, iż wypłaca się jedynie różnicę (<math>|r_{ref}-r_{FRA}|</math>) pomiędzy ustaloną stopa procentową a stopą zmienną.


Głównym przeznaczeniem kontraktów FRA jest zabezpieczenie inwestorom przyszłego poziomu stopy procentowej. Są one najczęściej zawierane na okres poniżej jednego roku a ich stawką referencyjną w Polsce jest WIBOR.

W celu rozpoczęcia współpracy dotyczącej zawierania kontraktów FRA, firma zobowiązana jest do podpisania z danym bankiem umowy ramowej, posiadania w danym banku rachunku bankowego oraz do ustanowienia zabezpieczenia kontraktu.


Przykład kontraktu FRA

W firmie pojawia się konieczność zaciągnięcia kredytu na działalność bieżącą. Firma ocenia iż za pół roku będzie musiała zaciągnąć kredyt na 12 miesięcy, jednakże obawia się tego jak będzie się wtedy kształtował poziom stóp procentowych (w międzyczasie może się on wielokrotnie zmienić w związku z posiedzeniami Rady Polityki Pieniężnej). Jednym ze sposobów zabezpieczenia się firmy przed powyższym jest zakup/sprzedaż kontraktu FRA, w zależności od tego czy firma obawia się spadku czy też wzrostu stóp procentowych. Firma, która np. posiada kredyt o oprocentowaniu stałym lub też lokuje swoje środki po zmiennej stopie procentowej poniosłaby stratę w wypadku spadku poziomu stopy procentowej, dlatego może się przed tym zabezpieczyć sprzedażą kontraktu FRA. Analogicznie firma, która posiada np. lokatę o stałym oprocentowaniu lub kredyt o procentowaniu zmiennym poniosłaby stratę w wypadku wzrostu poziomu stopy procentowej, dlatego też może się przed tym zabezpieczyć kupnem kontraktu FRA.Oznaczenie kontraktu


Kontrakty FRA oznaczane są w następujący sposób: "FRA nxm"

 • n - różnica pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą jego rozpoczęcia (w miesiącach)
 • m - różnica pomiędzy datą rozpoczęcia kontraktu a datą jego wygaśnięcia (w miesiącach)
Analogicznie do w/w przykładu wartości te wynoszą odpowiednio: n6, m12Wartości cechujące kontrakty FRA:


 • "transaction date" - jest nią data zawarcia kontraktu
 • "fixing date" - data stopy referencyjnej
 • "start date" - zazwyczaj data spot po fixing date, mówiąca o dacie rozpoczęcia obowiązywania stawki referencyjnej
 • "end date" - data zakończenia obowiązywania danej stopy referencyjnej
 • r - stopa dyskonta
 • <math>r_{ref}</math> - stawka referencyjna kontraktu
 • <math>r_{FRA}</math> - stawka ustalona kontraktu FRA
 • N - nominał kontraktu
 • "baza odsetkowa" - dla waluty PLN wynosi ona 365

center|


Autor: Łukasz Wiercioch
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry