Ocena brak

KONTAKTY INSTYTUCJONALNE Z DZIENNIKARZAMI ORAZ ORGANIZACJA IMPREZ SPECJALNYCH - IMPREZY SPECJALNE Z ZAKRESU PUBLIC RELATIONS

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Kontakt bezpośredni jest ważny nie tylko w przypadku media relations. Przedsiębiorstwo może wpływać bezpośredniona każdą istotną dla niego grupę otoczenia. Służą temu wydarzenia specjalne.

Zalety imprez specjalnych to:

- możliwość działania ukierunkowanego na wybrane osoby, a nie tylko na całą grupę bądź całą opinię publiczną,liderzy opinii, inwestorzy, decydenci z firm - kluczowych klientów przedsiębiorstwa

- dwukierunkowość przeplywu informacji: imprezy organizowane przez public relations umożliwiają nie tylkowpływanie na wybrane podmioty za pomocą prezentacji własnych idei, ale też zakladają aktywny udział odbiorców,poznanie ich postaw i opinii dzięki bezpośredniemu kontaktowi.

Seminaria i konferencje naukowe

Celem seminariów i konferencji naukowych jest zaprezentowanie przez firmę naukowego podejścia do zagadnienia.Uczestnicy seminariów to osoby o odpowiednim przygotowaniu specjalistycznym, które oczekują profesjonalnego podejściado tematu seminarium, dlatego nie jest wskazane zbyt intensywne prezentowanie treści promocyjnych.

W przypadkukonferencji uczestnicy są już bardziej zróżnicowani pod względem przygotowania specjalistycznego, co daje więcejmożliwości przeprowadzenia działań promocyjnych.Seminaria i konferencje często towarzyszą udziałowi firmy w targach i wystawach, gdyż dzięki temu mogą zgromadzićwiększą liczbę ważnych dla firmy osób, fachowców z danej dziedziny, osób pośrednio lub bezpośrednio decydującycho współpracy z firmą czy decydentów mających wpływ na strategię rozwoju całej branży.Nakład pracy oraz koszty przygotowania tego typu wydarzeń są znaczne.TargiTargi są efektywnym sposobem budowania wizerunku firmy oraz promowania jej produktów czy usług.

Często towarzyszą im inne imprezy specjalne organizowane przez firmę, jak prezentacje, wydarzenia sponsorowane czykonferencje (patrz rozdział XII).Dni „otwartych drzwi"Specjalną formą wystawy jest wystawa wewnętrzna, która znajduje się zazwyczaj w siedzibie firmy, w holu czykorytarzu. Tematem tego typu wystaw mogą być osiągnięcia firmy, jej historia, oferowane produkty Wystawawewnętrzna jest przede wszystkim narzędziem wewnętrznego public relations, ponieważ odbiorcami są główniepracownicy.

Można ją jednak wykorzystać w kontaktach z grupami otoczenia zewnętrznego, na przykład podczas wizytygości w firmie czy dni otwartych drzwi.Adresatem dni „otwartych drzwi" jest przede wszystkim społeczność lokalna, która może dzięki temu zapoznać się zfunkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Potrzeby informacyjne oraz możliwości odbioru są różne dla poszczególnych rodzajówodbiorców, dlatego trzeba przygotować inne formuły takiej imprezy dla pracowników, wycieczek szkolnych czypracowników władz lokalnych, instytucji finansowych i kredytowych.Tej formie działań mogą towarzyszyć inne imprezy, festyny, koncerty czy zawody sportowe.

Dni otwartych drzwisą dobrym sposobem kontaktu z publicznością w przypadku firm, których produkty czy usługi dotyczą dużego grona ludzi(wytwórnie napojów, zakłady mięsne, elektrownie czy zakłady gazownicze Dni otwartych drzwi powinna poprzedzićakcja promująca to wydarzenie, na którą mogą się złożyć plakaty, ulotki, płatne ogłoszenia w prasie lub informacje podaneprzez dziennikarzy.EventyEventy (specjalne imprezy promocyjne) powinny zawsze mieć jako podstawę ważne wydarzenie z punktu widzeniadanej firmy, otwarcie fabryki, wejście firmy na rynek, wprowadzenie nowego produktu. Forma eventów jest bardzoróżnorodna i zależy od celów, jakie mają spełniać, od możliwości finansowych i organizacyjnych firmy, a ostatecznie - odinwencji i kreatywności zespołu przygotowującego wydarzenie.

Może to być wielkie mycie Dworca Centralnego w Warszawie. Takie udane happeningi przyciągają uwagę mediów, a także powodują efekt kułi śniegowej, informacja owydarzeniu jest przekazywana kolejnym kręgom osób, które nie były bezpośrednimi uczestnikami.Do imprez specjalnych tego typu zaliczamy również wydarzenia mniej spektakularne, jak uroczysta kolacja dlazałogi czy organizacja spotkania gwiazdkowego dla dzieci pracowników. Imprezy specjalne dla pracowników są bardzodobrym sposobem integrowania załogi, jednak nie może to być jedyne działanie w ramach wewnętrznego public relations.Pracownicy, którzy nie czują się docenieni czy zrozumieni, nie zmienią swoich opinii i postaw pod wpływem jednegowspólnego spotkania okolicznościowego lub balu noworocznego.

Eventy są dobrym sposobem przyciągnięcia uwagi odbiorców w momencie wprowadzania na rynek nowegoproduktu czy usługi. W sytuacji, kiedy wzrasta ilość działań reklamowych, a z nimi „szum informacyjny", eventy pomagajązwrócić uwagę odbiorców, którzy lepiej zapamiętają informacje zawarte w klasycznie przygotowanej kampaniireklamowej. Jednak wydarzenia specjalne związane z promowaniem produktu lub marki zawsze powinny mieć miej sceprzed początkiem kampanii reklamowej. W innym wypadku dziennikarze będą niechętnie opisywać wydarzenie z obawyprzed kryptoreklamą.

Citibank wprowadzając na rynek kartę kredytową, zorganizował typową kampanię reklamową, którą zapoczątkowałyeventy. W galerii Zachęta zorganizowano imprezę pod hasłem „Wirtualne miasteczko", podczas której kilkusetzaproszonych dziennikarzy i tzw. liderów opinii mogło robić zakupy na niby, z użyciem karty.Innym przykładem jest wydarzenie przygotowane przez Unilever. Jego celem było pokazanie, że nowo wprowadzanamargaryna Flora nie tylko We zawiera cholesterolu, ale jeszcze ma obniżać jego poziom w organizmie.

Na warszawskiejStarówce przygotowano gigantyczną kanapkę, a do jej sporządzenia zaproszono przechodniów. Tego typu akcja miałaprzekonać, że użycie Flory jest bezpieczne, a nawet pożyteczne dla zdrowia.Istotne jest, aby wydarzenia specjalne były powiązane z jakimiś ważnymi wydarzeniami finansowymi. Jednak jestmożliwe prowadzenie takich działań, które są przygotowane niezależnie od jubileuszy firmowych czy promocji produktów.

Przykładem jest Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A.Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. postanowił w niekonwencjonalny sposób przyciągnąć bardziejzamożnych klientów. Służyć temu miało wydarzenie, które byłoby zarazem atrakcyjne, jak i elitarne.Stworzono więc Klub Przyjaciół Wina, w ramach którego organizowano cykliczne imprezy połączone zdegustacją i spotkaniami ze znawcami wina. Pomysł ten nie tylko spowodował większą integrację klientów zbankiem, ale także nawiązał do hasła reklamowego PPA Banku „Witajcie w klubie ".

Potrzeba organizowania imprez specjalnych jest duża, tradycyjna reklama przestaje bowiem spełniać wyznaczonezadania. Odbiorcy są nią znużeni lub zirytowani, dlatego należy szukać innych sposobów przyciągnięcia ich uwagi. Jednakwarto zadbać o to, aby imprezy specjalne nie tylko służyły celom marketingowym, ale też wpływały pozytywnie nawizerunek firmy.

PODSUMOWANIE

1) Wyróżniamy kilka rodzajów konferencji prasowych. Należą do nich: konferencje reporterskie, briefingi, przyjęciaprasowe. Nieco inną formą kontaktu są wizyty w redakcjach („media tours").

2)Przygotowanie do konferencji prasowej zależy od jej formy i wielkości, jednak obejmuje kilka podstawowych etapów:zaplanowanie całości, wysłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów pisemnych, potwierdzenie przybycia zaproszonychosób, przygotowanie sali konferencyjnej, sprawne przeprowadzenie konferencji i wszelkie działania konieczne po jejzakończeniu.

3)Pisemne informacje dla dziennikarzy mogą mieć formę komunikatu prasowego, backgroundersa, oświadczeniaprasowego lub artykułów prasowych i opracowań przygotowanych na zlecenie. Ważnym elementem jest serwisfotograficzny lub materiały w postaci filmowej.

4)Imprezy specjalne zapewniają dwukierunkowość informacji, a także dają możliwość wpływu na konkretne osoby.

5)Do imprez specjalnych zaliczamy: seminaria i konferencje specjalistyczne, wystawy i targi, dni otwartych drzwi,wydarzenia sponsorowane oraz „eventy".

Do góry