Ocena brak

Konstytucja jako źródło prawa pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Biorąc pod uwagę formalną stronę źródeł prawa pracy, a wiec postaci, jakie nadaje się norma prawnym można je podzielić na źródła o charakterze:

Powszechnym, zgodnie z art.87 Konstytucji zaliczyć do nich można:

- konstytucje RP

- ustawy zwykle

- ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia RM i poszczególnych ministrów

Konstytucyjny system źródeł prawa powszechnie obowiązującego ma charakter zamknięty. Konst. Wyczerpująco określą rodzaje aktów, które mogą zawierać normy prawne powszechnie obowiązujące, wskazują też organy upoważnione do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego

Szczególnym, właściwe tylko prawu pracy, to wg art. 9 k.p. :

- układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe

- regulaminy pracy

- regulaminy wynagrodzeń

- statuty określające prawa i obowiazki9 stron stosunku pracy

Źródła prawa o charakterze szczególnym mogą bezpośrednio kształtować prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zakładając ze są adresowane do jednostek podległych organizacyjne podmiotom stanowiącym prawo tego rodzaju, można by je zaliczyć do źródeł prawa wewnętrznego, który nie ma charakteru zamkniętego. stanowienie tego rodzaju aktowi niepaństwowych ma na celu wprowadzenie korzystniejszych rozwiązań dla pracowników, od rozwiązań zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych do ustaw.

Podobne prace

Do góry