Ocena brak

Konstytucja Francji (28 IX 1958 r.) 

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- wynikała z ideowych inspiracji de Gaulle’a (wyrażała jego poglądy na temat modelu ustrojowego Francji) 

- posiada antyparlamentarne cechy: wyłączenie parlamentu z prac przygotowawczych konstytucji, zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu

- Najważniejszą rolę miał prezydent, potem rząd a na trzecim miejscu był Parlament

- Postanowienia konstytucji są mało precyzyjne co daje pole do dowolnych interpretacji.

- System prezydencko – parlamentarny lub półprezydencki

- konstytucji rozpoczyna się preambułą

- zasada zwierzchnictwa narodu: określa ją art. 3 wymieniając dwie formy:

• wybór przedstawicieli w wyborach powszechnych

referendum o nieograniczonym zakresie przeprowadzane na mocy decyzji prezydenta (osobiste uprawnienie); jest rozstrzygające- najbardziej dominującą pozycję ma Prezydent Republiki

• prezydent nie odpowiada politycznie przed parlamentem i nie wszystkie jego działania wymagają kontrasygnaty

• posiada wiele uprawnień osobistych, podejmowanych samodzielnie

• wybierany jest w wyborach bezpośrednich i powszechnych- w ramach konstytucji rząd odpowiada politycznie przed parlamentem, ale także i przed głową państwa

- doszło do ograniczenia funkcji ustawodawczej parlamentu

- wprowadzono zasadę niepołączalności stanowisk mandatu deputowanego z członkostwem w rządzie

- konstytucja przyjęła zasadę dwuizbowości parlamentu w pełniejszej formie

Senat stał się pełnoprawną częścią składową parlamentu (posiadał szerokie kompetencje), ale nie miał prawa kontroli i obalania rząduPowołanie organów konstytucyjnych odbyło się na podstawie aktów prawnych uchwalanych nie przez parlament, lecz w drodze aktów rządowych, tzw. ordonansów (odpowiednik dekretu z mocą ustaw)

Podobne prace

Do góry