Ocena brak

Konformizm

Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012

 

Zjawisko konformizmu to dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia jednostki do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Konformizm rozumiany jest jako uleganie przez jednostkę naciskowi grupy, ma on pozytywne jak i negatywne znaczenie dla jednostki; pozytywne - bo konformizm to podstawowy mechanizm cywilizujący człowieka w życiu społecznym, zapewnia funkcjonowanie norm społecznych, grup społecznych zarówno dobrych, ale też złych, negatywne – gdy człowiek rezygnuje z osobistych wartości przyporządkowując się zdaniu wyrażonemu przez grupę.

Konformizm można utożsamiać z pojęciem uniformizacji zachowań, to zachowanie się ludzi zgodne z ustalonymi normami. Bywają ludzie odporni na konformizm umiejący zachować swoje normy mimo naciskom grupy, ale też bezrefleksyjnie ulegli naciskom grupy. Jest to niezależne, warunkują to trojakiego rodzaju czynniki:

1) cechy osobowości jednostki ulegającej lub nie ulegającej konformizmowi,

2) specyfika grupy, cechy grupy wywierającej nacisk,

3) specyfika sytuacji, czy cechy zadania, którego nacisk dotyczy.

Cechy osobowościowe - motywacje i potrzeby jakie dominują u człowieka:

  • potrzeba afiliacjidążenia jednostki do przebywania wśród innych ludzi w stanach lęku, obecność grupy zmniejsza lęk;

  • potrzeba osiągnięć – w zależności od nasilenia tej potrzeby i stopnia osiągnięć występuje większa podatność;

  • potrzeba dominacji - jeżeli jest bardziej nasilona, tym większa podatność na nacisk grupy, ale do czasu osiągnięcia celu,

  • potrzeba niezależności - im większe nasilenie potrzeby tym większa odporność na nacisk grupowy.

Jacy ludzie ulegają konformizmowi?

1) o negatywnie ukształtowanej samoocenie,

2) o negatywnym obrazie własnej osoby – o niskiej lub zaniżonej samoocenie,

3) o niskim poczuciu własnej wartości,

4) o niskim poziomie wykształcenia,

5) o niskim i średnim statucie oraz osoby nowe w grupie,

6) o niezaspokojonych potrzebach psychicznych, szczególnie potrzebie akceptacji, przynależności, 7) o niezaspokojonej potrzebie osiągnięć, osoby będące w stanie frustracji,

8) łatwiej ulegają naciskowi kobiety niż mężczyźni.

Najogólniej można stwierdzić, że łatwiej ulegają osoby o niskiej odporności psychicznej.

Podobne prace

Do góry