Ocena brak

Kompetencje Prezydenta w systemie mieszanym (co należy do Prezydenta?)

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

  1. Jest władzą wykonawczą inną niż rząd (nie podlega on Parlamentowi jak rząd).

  2. Prezydent może rozwiązać Parlament bez podania wyraźnej przyczyny, jednak nie przed upływem roku od jego powstania.

  3. Jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych.

  4. Ma częściowe uprawnienia Parlamentu do stanowienia prawa (może wydawać zarządzenia, dyrektywy).

  5. Wyłączne uprawnienie Prezydenta - Prezydent może rozpisać i przeprowadzić referendum (jest dysponentem instytucji referendum). Jeżeli referendum da inny wynik niż ustawa, to ustawa przestaje działać, pierwsza jest wola społeczeństwa w referendum.

  6. Ma prawo weta zawieszającego ustawę.

  7. Jest głową państwa.

Podobne prace

Do góry