Ocena brak

Kompetencje powiatu

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej

 2. promocji i ochrony zdrowia

 3. pomocy społecznej

 4. polityki prorodzinnej

 5. wspierania osób niepełnosprawnych,

 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,

 7. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

 8. kultury fizycznej i turystyki,

 9. geodezji, kartografii i katastru,

 10. gospodarki nieruchomościami,

 11. administracji architektoniczno-budowlanej,

 12. gospodarki wodnej,

 13. ochrony środowiska i przyrody,

 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

 16. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 18. ochrony praw konsumenta,

 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 20. obronności,

 21. promocji powiatu,

 22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Samorząd powiatowy stanowi drugi szczebel samorządu terytorialnego w Polsce obok samorządu gminnego i samorządu województwa. Samorząd powiatowy posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu powiatowego (rada powiatu, zarząd powiatu), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.

Podobne prace

Do góry