Ocena brak

Kompetencje gminy

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 • Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

 • Zadania własne, zlecone i powierzone.

 • Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,

 2. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 3. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

 4. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 5. lokalnego transportu zbiorowego,

 6. ochrony zdrowia,

 7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 8. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 9. edukacji publicznej,

 10. kultury, tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 11. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 12. targowisk i hal targowych,

 13. zieleni gminnej i zadrzewień,

 14. cmentarzy gminnych,

 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 16. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 17. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 18. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 19. promocji gminy,

 20. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 21. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 • Kompetencje Wójta

 1. wykonywanie uchwał

 2. przygotowywanie projektów uchwał

 3. przygotowywanie projektu budżetu

 4. sprawowanie funkcji kierownika urzędu

 5. reprezentowanie gminy na zewnątrz

Podobne prace

Do góry