Ocena brak

Kompetencja szczególna i ogólna organu w postępowaniu administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Kompetencja organu AP:

1. kompetencja ogólna – zdolność prawna do prowadzenia orzecznictwa w postępowaniu administracyjnym, ma ją każdy organ AP; kompetencję ogólną mają:

- organy administracji rządowej: ministrowie, terenowe organy administracji rządowej(wojewodowie, działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, organy administracji niezespolonej;

- organy j.s.t.

- inne organy państwowe gdy są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień;

- inne podmioty, które zostały powołane na podstawie ustaw lub porozumień do załatwienia spraw indywidualnych.

2. kompetencja szczególna – wyznaczają ja 2 instytucje:

- właściwość;

- wyłączenie ze sprawy.

Właściwość organów AP – przez właściwość rozumiemy zdolność prawną organu do rozpoznania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

Wyróżniamy 2 rodzaje właściwości:

- właściwość ustawowa – wynikająca wprost z przepisu ustawy.

- właściwość rzeczowa – jest to zdolność organów AP do rozpoznawania i załatwiania spraw danej kategorii. Właściwość rzeczowa jest w k.p.a. wymieniona jedynie z nazwy, a co do jej ustalenia odsyła do przepisów z zakresu działania organów AP.

Właściwość rzeczową trzeba zatem ustalać na podstawie przepisów ustaw materialnoprawnych oraz tych przepisów ustaw ustrojowych, które dotyczą kompetencji organów AP.

* Właściwość miejscowa – jest to zdolność prawna organu AP do rozpoznania i załatwienia spraw danej kategorii na obszarze określonej jednostki podziału terytorialnego kraju. Obowiązują następujące zasady ustalania właściwości miejscowej:

a)we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw dotyczących nieruchomości oraz prowadzenia zakładu pracy, właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania, w razie braku miejsca zamieszkania według miejsca pobytu, a jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju miejsca zamieszkania lub pobytu według miejsca ostatniego ich zamieszkania lub pobytu w kraju;

b)w sprawach dotyczących nieruchomości według miejsca położenia, a jeżeli nieruchomość leży na obszarze właściwości 2 lub więcej organów to organem właściwym będzie ten, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości; w sprawach zakładu pracy właściwość ustala się według miejsca, w którym on był, jest lub będzie prowadzony;

c) jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej według zasad wyżej wymienionych, to właściwość tę ustala się według miejsca zdarzenia dającego podstawę do wszczęcia postępowania.

*  właściwość instancyjna – to zdolność prawna organu AP do przeprowadzenia weryfikacji decyzji w drodze administracyjnej. Właściwość instancyjna jest przyznana organom wyższego stopnia oraz w ograniczonym zakresie również ministrom.

Organami wyższego stopnia są:

a) w stosunku do organów j.s.t. – SKO chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;

b) w stosunku do wojewodów – właściwi ministrowie;

c)w stosunku do organów AP innych niż a) i b)- organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku- organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;

d)w stosunku do organów organizacji społecznych – organy nadrzędne lub państwowe organy nadzoru.

*  Właściwość delegacyjna- możliwość przekazania rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy jednemu organowi AP przez drugi organ.. Możliwość przekazania rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania jest przewidziana w przypadku wyłączenia organu AP.

Do góry