Ocena brak

Komisja Rewizyjna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011

Charakterystyka

Komisja rewizyjna jest periodycznym organem kontrolnym charakterystycznym dla ustroju spółki z o.o. Kontrolę odróżnia od nadzoru to, że polega ona na prawie wglądu w działalność danego podmiotu (spółki) z z możliwością żądania informacji i wyjaśnień bez prawa podejmowania decyzji wiążących kontrolowanego.


Powoływanie i odwołanie członków komisji rewizyjnej

Komisja rewizyjna nie należy do obligatoryjnych organów z ograniczoną odpowiedzialnością|spółki z o.o. Staje się ona taka, gdy umowa spółki wymaga jej powołania oraz w wypadku, gdy kapitał zakładowy przewyższa 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, komisja musi składać się z przynajmniej trzech fizyczna|osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W jej skład wchodzić mogą zarówno wspólnicy, jak i osoby nie będące udziałowcami. Należy jednak pamiętać, iż regulacje w tej kwestii zostały zawarte również w ustawach szczegółowych.


Istnieje również pewien zakres funkcji niepołączalnych z członkostwem w komisji rewizyjnej. Członkami owego organu nie mogą być:

  • członkowie zarządu spółki;
  • prokurenci spółki;
  • likwidatorzy spółki;
  • kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce główni księgowi;
  • zatrudnieni w spółce radcy prawni;
  • osoby, które podlegają bezpośrednio członkom zarządu spółki oraz jej likwidatorom.
Zakaz ten dotyczy również członków zarządu i likwidatorów spółki zależnej.
Jeżeli natomiast chodzi o odwołanie, to kodeks spółek handlowych stanowi, iż członkowie organów nadzoru i kontroli mogą być odwołani poprzez uchwałę wspólników w każdym czasie. Oznacza to, iż niezależnie od tego, jakiemu organowi lub osobie umowa spółki powierza kompetencje odwoływania członków komisji, to wspólnicy działając jako zgromadzenie mogą to również uczynić.


Mandat i kadencja członków komisji rewizyjnej

Mandat oznacza uprawnienia członka organu do wykonania kompetencji organu, którego jest członkiem. Członek komisji rewizyjnej uzyskuje mandat do pełnienia funkcji z chwilą skutecznego powołania. Kadencja zaś jest okresem, na który dany członek został powołany.

Zasadniczo mandaty komisji rewizyjnej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy peny rok pełnienia funkcji członka. Chyba, że sytuacja ta maiła miejsce wcześniej na przykład w wyniku odwołania, rezygnacji, czy też śmierci członka komisji. Jeżeli natomiast doszło do powołania komisji rewizyjnej na okres powyżej jednego roku, ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe na ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.


Kompetencje

Podstawowymi kompetencjami komisji rewizyjnej są:

  • ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego;
  • ocena wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.

Z wyników wskazanych powyżej ocen, komisja rewizyjna jest zobowiązana złożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu stosowne sprawozdanie. Aby jednak podjąć czynności w tym zakresie, musi to czynić w oparciu o stan ksiąg rachunkowych i innych dokumentów. Ważny jest również stan faktyczny spółki. W celu sprawnego wykonania owych kompetencji, komisja rewizyjna ma prawo żądać dostępu do danych, które mają stanowić podstawę oceny.Do pozostałych uprawnień komisji rewizyjnej należą jeszcze:

  • prawo zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w odpowiednim czasie;
  • prawo wystąpienia z przywództwem o uchylenie uchwały wspólników lub stwierdzenia jej nieważności.

Istnieje jeszcze możliwość rozszerzenia uprawnień komisji rewizyjnej. Zależy to jednak od tego, czy w spółce została ustanowiona nadzorcza. Jeżeli występuje ona, to tylko temu organowi przysługuje stały nadzór nad wszystkimi gałęziami spółki. W przypadku, gdy owej rady nie ma, umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia komisji rewizyjnej również na inne czynności, do których normalnie upoważniona jest rada nadzorcza.


Funkcjonowanie komisji rewizyjnej

Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest informowanie poszczególnych członków o przewidzianych terminach obrad, tak aby mogli się na nich stawić. Celem uniknięcia problemów z tym związanych wskazane jest uchwalenie wewnątrzspółkowego aktu - regulaminu, który będzie regulował zasady ustroju i funkcjonowania komisji rewizyjnej.


Posiedzenia

Przedmiotowe organy funkcjonują przez odbywanie posiedzeń. Zawiadomienie zawierające informację o terminie i miejscu takiego posiedzenia powinno być dostarczane członkom komisji rewizyjnej zgodnie z ustaleniami lub obowiązującymi w spółce zwyczajami w takim terminie, aby osoba ta mogła wziąć udział w posiedzeniu. Zaproszenie to może przybierać różne formy np. listu poleconego, faksu lub poprzez e-mail.W posiedzeniu komisji rewizyjnej z prawem głosu mogą uczestniczyć tylko jej członkowie. Ewentualnie dopuszcza się możliwość obecności zaproszonych uprzednio ekspertów, doradców oraz zarządu spółki. Z posiedzenia takiego należy następnie sporządzić pisemny protokół.W ich trakcie komisja rewizyjna ma prawo do podjęcia uchwał. Zawarta w kodeksie spółek handlowych regulacja nie określa jednak większości głosów wymaganych. Zalecane jest zatem dokładne uregulowanie tej kwestii w umowie lub regulaminie spółki.


Bibliografia

Podobne prace

Do góry