Ocena brak

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013

Jest centralnym organem administracji rządowej w zakresie: 1) publicznego obrotu papierami wartościowymi; 2) działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie na rynku towarów giełdowych.  

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków. Członkami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd są przedstawiciele: ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych albo wyznaczony przez niego przedstawiciel. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i Prezesa NBP, po zaopiniowaniu przez komisje sejmowe. Natomiast zastępców Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji.

Do zadań Komisji należy: 1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych; 2) sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską oraz zagraniczne osoby prawne (prowadzące na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO działalność maklerską) prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału wymogów dotyczących ich sytuacji finansowej oraz dotyczących posiadania przez osoby zarządzające tymi podmiotami lub kierujące działalnością maklerską prowadzoną przez te podmioty odpowiedniego doświadczenia zawodowego i dobrej opinii związanej z pełnionymi funkcjami; 3) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów; 4) współdziałanie z innymi organami administracji rządowej, NPB oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu w zakresie kształtowania polityki gospodarczej państwa zapewniającej rozwój rynku papierów wartościowych; 5) upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych; 6) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych; 7) podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami ustawy.

KPWiG w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, a w sprawach indywidualnych wydaje decyzje administracyjne, które podpisuje Przewodniczący Komisji. Może on wydawać także postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego. KPWiG może nadawać decyzjom administracyjnym rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadku gdy wymaga tego interes rynku kapitałowego. Może też nakładać kary pieniężne w przypadkach określonych w ustawie.

Przewodniczący KPWiG reprezentuje ją oraz kieruje jej pracami. Może występować do właściwych organów z wnioskami o wydawanie przepisów wykonawczych do ustawy. KPWiG i jej Przewodniczący wykonują swoje zadania za pomocą Urzędu KPWiG. Komisja wydaje Dziennik Urzędowy KPWiG, w którym publikowane są zarządzenia.  

Podobne prace

Do góry