Ocena brak

Komisja Nadzoru Finansowego

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011

Charakterystyka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) została powołana ustawą z dn. 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Rozpoczęła swoją działalność w dn. 1 stycznia 2008 r. Celem wprowadzenia tej ustawy było dokonanie organizacyjnej integracji organów nadzoru nad rynkiem finansowym i tym samym wprowadzenie "nadzoru zintegrowanego" nad tym rynkiem.

Po wprowadzeniu w życie przepisów tej ustawy została zlikwidowana Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także w dn. 31 grudnia 2007 r. przestała działać Komisja Nadzoru Bankowego, i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.


Cele

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych w szczególności w ustawie - Prawo Bankowe, ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

</div>

Skład

W skład Komisji wchodzi 7 osób: Przewodniczący, 2 zastępców Przewodniczącego i 4 członków, którymi są:

 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel,
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel,
 • prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania

Do zadań Komisji należy:

 • sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
 • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
 • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
 • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Do wykonywania zadań Komisji i jej Przewodniczącego powołany został Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którym zastąpił Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.


Struktura organizacyjna Urzedu Komisji Nadzoru Finansowego

W Urzedzie Komisji wyodrębnione są następujące jednostki:

 1. Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego (PNK).
 2. Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego (PNU).
 3. Pion Nadzoru emerytalnego (PNE).
 4. Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Międzysektorowej (PPM).
 5. Pion Organizacyjny (POR).
 6. Gabinet Komisji (GKO).
 7. Pion Prawno - Legislacyjny (PPL) (A. Szelągowska, 2007,s. 47-48).

W skład KNF wchodzi

 • przewodniczący,
 • dwóch zastępców,
 • czterech członków.

Współpraca miedzynarodowa KNF

KNF wchodzi w skład Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Comissions - IOSCO), która liczy obecnie 174(?) członków. Komisja jest również członkiem Komitetu wykonawczego i Komitetu Rynków Rozwijających się, w ramach którego kieruje pracami Grupy Roboczej nr. 4 zajmującej się nadzorem nad przestrzeganiem prawa i wymiana informacji. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, KPWiG (obecnie KNF) przystąpiła do kolejnego, wielostronnego porozumienia - Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities, który stanowi podstawę do współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami nadzorującymi rynki kapitałowe w 27 krajach Europy, zrzeszonymi w Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (A. Szelągowska, 2007,s. 43-62 oraz doki. Elektr. "Statut urzędu Komisji" WWW.knf.gov.pl)


Autor: Aleksandra Nikiel, Marek Hosaja
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry