Ocena brak

Komisja Europejska - skład i kompetencje

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

Skład i kompetencje KE opisuje Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja Europejska jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej, zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a także prowadzi bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.

Do kompetencji KE należy: prawo inicjatywy legislacyjnej (o ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty prawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie na wniosek Komisji), reprezentacja interesów i koordynacja działań Unii Europejskiej, kontrola stosowania prawa wspólnotowego, realizacja postanowień zawartych w traktatach oraz innych aktach prawnych, przyjętych przez Unię Europejską.

Komisja Europejska nazywana jest kuratorem Traktatów- stojąc na straży przestrzegania prawa wspólnotowego, kontroluje:

- przestrzeganie przez Państwa Członkowskie norm prawnych zawartych w traktatach, umowach międzynarodowych zawieranych przez Unię, jak również norm zawartych w unijnych aktach prawnych;

- wdrażanie zmian prawa w poszczególnych Państwach Członkowskich, wynikających z przystosowywania prawa krajowego do ustaleń unijnych, zarówno pod względem przestrzegania czasu transpozycji jak i jej jakości;

-realizację budżetu Unii Europejskiej.

Komisja jest organem kolegialnym, ponadnarodowym, jej kadencja wynosi pięć lat.

Członkowie Komisji są wybierani ze względu na swe ogólne kwalifikacje i zaangażowanie w sprawy europejskie spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana.

W skład Komisji mianowanej między datą wejścia w życie Traktatu z Lizbony a 31 października 2014 roku wchodzi jeden obywatel każdego Państwa Członkowskiego (przy czym skład ten obejmuje również jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji- obecnie José Manuel Durão Barroso i Catherine Ashton)- od 1 listopada 2014 roku Komisja będzie składa się z takiej liczby członków, która odpowiada 2/3 liczby Państw Członkowskich.

Podobne prace

Do góry