Ocena brak

KLUCZOWE UMIEJĘTNOSCI MENEDZERA Z KLASĄ

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Menedżer w ujęciu encyklopedycznym to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działania1. Termin wywodzi się z języka angielskiego od słowa menage – „zarządzać”, „kierować” i jest związany z wytworzeniem się tzw. kapitalizmu menadżerskiego, który charakteryzuje się powstaniem spółek anonimowego kapitału i oddzieleniem w związku z tym funkcji właścicielskich od funkcji zarządzania działalnością przedsiębiorstwa.

Menadżerami przyjęto się nazywać osoby upełnomocnione przez właścicieli przedsiębiorstwa do kierowania na bieżąco jego działalnością.

Menedżer jest pracownikiem pierwszej rangi, odpowiada za działalność przedsiębiorstwa i jego organizację, jakość produkcji, stan maszyn i urządzeń, dobór i doskonalenie pracowników. Ponosi dużą odpowiedzialność, ale korzysta też z szerszych uprawnień.

Od szefa wymaga się przede wszystkim wysokich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, przedsiębiorczości i zdolności organizacyjnych.

Oprócz wykonywanych rozlicznych ról menedżer musi mieć także umiejętności umożliwiające sukces:

  • koncepcyjne - to umysłowa zdolność koordynacji wszystkich interesów firmy, czyli analizowanie, interpretowanie i rozwiązywanie problemów.

Zależą one od zdolności myślenia abstrakcyjnego, umożliwiają dostrzeganie wzajemnych związków między różnymi czynnikami danej sytuacji tak, aby podjęte przez niego działania najlepiej służyły interesom danej organizacji,

  • interpersonalne (społeczne) - to umiejętność współpracy z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania. Są to jedne z ważniejszych umiejętności, dzięki nim menedżer łatwo nawiąże kontakty ze swoimi podwładnymi, co usprawnia działanie firmy,

  • techniczne - odnoszące się do konkretnych wymagań operacyjnych danej organizacji - są to umiejętności posługiwania się narzędziami, metodami i technologią w określonej specjalności, niezbędne do właściwego wykonywania pracy. Jest to potrzebne do tego, aby sprawnie realizować plany danej organizacji.

  • diagnostyczne i analityczne - umożliwiają analizę sytuacji, rozpoznanie zaistniałego problemu, postawienie właściwej diagnozy i w końcu znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Rozwiązanie problemu wymaga rozłożenia go na składniki i określenia współzależności. Wymaga również całościowego spojrzenia i uwzględnienia jego wpływu na organizację i jej otoczenie.

Podobne prace

Do góry