Ocena brak

Klęski żywiołowe - referat

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Klęski żywiołowe to zjawiska przyrody, prowadzące do naruszenia normalnego życia, stanowiące zagrożenia dla ludzi i ich mienia, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki, transportu, łączności. Używane w gospodarce związki chemiczne lub mieszaniny, materiały promieniotwórcze, substancje biologiczne czynne oraz ich odpady zatruwające środowisko naturalne nazywamy toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP). Bronią konwencjonalną nazywamy wszystkie środki walki nie zaliczane do broni masowego rażenia i stanowiące uzbrojenie współczesnych armii. Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami ich przenoszenia, których rażące działanie opera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającego się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym. Rejon porażenia bronią jądrową to teren wraz ze znajdującymi się na nim ludźmi, zwierzętami, budynkami i urządzeniami, które wskutek działania rażących czynników wybuchy jądrowego uległy porażeniu, zburzeniu, uszkodzeniu, zapaleniu lub skażeniu promieniotwórczemu. Bronią chemiczną nazywa się bojowe środki trujące (BST) wraz ze środkami ich przenoszenia. Rejon porażenia bronią chemiczną jest to teren wraz ze znajdującymi się na nim ludźmi, zwierzętami, budynkami, który uległ skażeniu trwałymi środkami trującymi, zdolnymi do rażącego działania w ciągu długiego czasu. Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt, żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. Rejon porażenia bronią biologiczną to obszar bezpośrednio zakażony biologicznymi środkami rażenia, łącznie z przylegającymi do niego odcinkami, na których biologiczne zakażenie jest niemożliwe. Konwencja z dnia 26 marca 1975r. zakazuje prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni chemicznej i biologicznej oraz nakazuje jej zniszczenie. Środki to związki chemiczne, mieszaniny fizyczne, które mogą zapalać inne materiały i przedmioty oraz razić ludzi.

Międzynarodowe prawo humanitarne to zbiór zasad określających środki i metody prowadzenia wojny oraz chroniących ofiary konfliktów zbrojnych. Konwencje genewskie i haskie są podstawowym źródłem współczesnego międzynarodowego prawa humanitarnego, którego istotą jest poszanowanie praw człowieka jako jednostki i członka społeczności ludzkiej. Ranni i chorzy to według ustawy osoby zarówno wojskowe, jak i cywilne, które z powodu urazu, choroby albo innej ułomności lub zakłóceń czynności fizycznych czy umysłowych potrzebują pomocy lub opieki medycznej i które powstrzymują się od jakichkolwiek wrogich działań. Osobą cywilną podlegającą ochronie jest ten, kto nie należy do sił zbrojnych i nie bierze udziału w innym charakterze w działaniach zbrojnych.

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska ogłasza się w celu powiadomienia ludności np. o groźbie zatopienia, pożarze lasu, katastrofie ekologicznej. Alarm powietrzny ostrzega o grożącym niebezpieczeństwie uderzeń z powietrza. Alarm o skażeniach ogłasza się w celu ostrzeżenia o skażeniu wykrytym w danym rejonie lub mogącym wystąpić przed upływem 30min. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami ogłasza się w celu ostrzeżenia o mogącym wystąpić skażeniach w określonych rejonach, jeśli do wystąpienia zapowiadanego skażenia pozostaje co najmniej 30min. Uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ogłasza się w wypadku stwierdzenia takiego niebezpieczeństwa przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdego obowiązuje dokładna znajomość sygnałów alarmowych. Osoby udające się do schronów powinny zachować spokój, wchodzić szybko, nie zatrzymywać się w drzwiach, zajmować miejsca w komorach schronowych zgodnie z poleceniami personelu schronowego. Podstawowym warunkiem funkcjonalności maski przeciwgazowej jest jej szczelność. Całe wdychanie powietrza powinno przechodzić wyłącznie przez pochłaniacz. Człowiek właściwie ukryty, niekoniecznie w schronie betonowym, ma szansę przetrwać okres największego zagrożenia. Osoby przebywające w budowlach ochronnych mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek członków pododdziałów schronowych. Dawka promieniowania jest zasadniczą ilościową charakterystyką rażącego działania promieniowania przenikliwego w warunkach przebywania i działania w strefie wybuchu jądrowego lub w terenie skażonym substancjami promieniotwórczymi. Moc dawki promieniowania to dawka promieniowania w jednostce czasu, czyli stosunek dawki do czasu, w którym została otrzymana. Stężenie jest to ilość ST zawarta w jednostce objętości i powietrza w miligramach na jeden litr (mg/l)lub gramach na jeden metr sześcienny (g/m3). Gęstość skażenia jest to ilość ciekłego ST przypadającego na określoną powierzchnię. Izolacja pomieszczeń i właściwe opakowania zapewniają dobre zabezpieczenie przed skażeniami i zakażeniami. Nie zawsze skażone płody i rolne i pasze muszą być zniszczone.

Podobne prace

Do góry