Ocena brak

Klasztory w Italii, Galii i Hiszpanii

Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013

Poza nurtem benedyktyńskim w VI wieku rozwijały się liczne klasztory w Europie zachodniej.

W Italii propagatorem i organizatorem życia klasztornego stał się Kasjodor (ok. 485-580), wspomnianyjuż minister Teodoryka Wielkiego. Z założonych przez niego klasztorów wybitnym okazał się klasztor wVivarium, który zajmował się intensywną pracą umysłową. Kasjodor ustalił w swoim dziele Institutionesdivinarum et saecularium litterarum konkretny program studium dla mnichów oraz wytyczne dla klasztornej biblioteki. Księgi powinny być dostarczane z własnego skryptorium, które nie może wzbraniać sięprzed przepisywaniem ksiąg o tematyce świeckiej.

W państwie Merowingów najznaczniejszym propagatorem życia klasztornego był Cezary (470-542,święty), najpierw mnich w Lérins, potem biskup w Arles. Jako biskup napisał regułę dla zakładanychprzez siebie klasztorów: żeńskiego, świętego Jana, z swoją siostrą Cezarią jako ksienią, oraz męskiego naprzedmieściu Arles. Fundatorami klasztorów zostawali merowińscy władcy i ich żony, król Chlotar I ikrólowa Radegunda, królowa Brunhilda, król Childebert. Dla swych fundacji przyjęli regułę świętegoCezarego. Były wszakże w Galii klasztory, które naśladowały wzór życia zakonnego, ustalony przezświętego Marcina z Tours. Różniły się one od cezariańskich słabszą organizacją i niekiedy nadmiernymindywidualizmem.

W Hiszpanii, mimo walk Wandalów, Swebów i Wizygotów, powstawały klasztory, ale nie były liczne. Znich zdobył największy wpływ klasztor Servitanum, założony przed 570 rokiem w królestwie wizygockimprzez opata Donata, który z 70 mnichami i pokaźną biblioteką przybył z północnej Afryki. Rozwójżycia zakonnego w Hiszpanii dokonał się w następnym okresie.

Monastycyzm zachodni różnił się od wschodniego: dokładniejszą realizacją wskazań soboru chalcedońskiegoco do jurysdykcji biskupów nad klasztorami, podjęciem misyjnej działalności na szeroką skalę, wktórej wykorzystano iroszkocki ascetyczny ideał pielgrzymowania dla Chrystusa, zapoczątkowaniemsystematycznego kształcenia mnichów, co dało podstawy do tworzenia szkół klasztornych.

Podobne prace

Do góry