Ocena brak

Klasyfikacja rzeczy

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Wszystkie rzeczy ze względu na kryterium przenoszenia dzieli się na :

 1. ruchome
 2. nieruchomości

K.C definiuje tylko nieruchomości, wszystkie inne rzeczy które nie są nieruchomościami są rzeczami ruchomymi – definicja negatywna

Nieruchomością są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot prawa własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

Wyróżniamy trzy rodzaje nieruchomości:

= nieruchomość gruntowa

= nieruchomość budynkowa

= nieruchomość lokalowa

 • nieruchomość musi być wpisana do księgi wieczystej

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWAto cześć powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności należy wskazać na 2 wymagania niezbędne do uznania gruntu za nieruchomość:

 1. wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej przez geodezyjne oznaczenie jej granic – wyodrębnienie przedmiotowe

 2. wyodrębnienie prawne które polega na skonkretyzowaniu kto jest właścicielem tego wyodrębnionego obszaru gruntu

GRUNTY ROLNE – szczególnym rodzajem gruntu są grunty rolne. Nieruchomościami rolnymi są nieruchomości które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej

NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA – to budynki trwale z gruntem związane w wyjątkowej sytuacji przewidzianej przez szczególny przepis ustawy odrębny od gruntu nieruchomości

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA – to części budynku, trwale z gruntem związane z mocy przepisów szczególnych mający status odrębny od gruntu, samoistnej rzeczy nieruchomej

= znaczenie prawne podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości polega na, poddaniu obu tych kategorii odmiennym reżimom prawnym.

RZECZY PROSTE – stanowią jednolitą całość w której nie da się wyróżnić części o samodzielnym znaczeniu prawnym

RZECZY ZŁOŻONE – przedmiot materialny składający się z elementów mogących mieć samodzielne znaczenie (można mówić tu o jej częściach składowych)

RZECZY OZNACZONE CO DO TOŻSAMOŚCI – to takie które wskazują cechy indywidualne wyłącznie im właściwe

RZECZY OZNACZONE CO DO GATUNKU - rzeczy oznaczone co do gatunku określane są tylko wedle cech rodzajowych (np. KOŃ WYŚCIGOWY)

 • przedmiotem stosunków prawno rzeczowych – poza nielicznymi wyjątkami – są rzeczy oznaczone co do tożsamości. Taką kwalifikację mają zawsze nieruchomości

 • podział rzeczy oznaczonych co do tożsamości gatunku ma charakter subiektywny, rzecz z zasady rodzajowa np. seryjnie wytworzona może być traktowana jako zindywidualizowana gdy kupujący dokonał wyboru konkretnego egzemplarza.

RZECZY POJEDYNCZE I ZBIOROWE

Rzeczami są tylko poszczególne samoistne przedmioty materialne to jest rzeczy pojedyncze.

W przyrodzie występują przedmioty które nie przedstawiają żadnej wartości gospodarczej i które występują w obrocie dopiero w pewnej masie są to tzw. Rzeczy zbiorowe. Mogą być przedmiotem stosunku zobowiązaniowego a także przedmiotem własności i innych praw rzeczowych oraz posiadania. Od rzeczy zbiorowej odróżnić należy tzw. zbiór rzeczy który z punktu widzenia funkcjonalnego jest pewną całością obejmującą większą ilość pojedynczych rzeczy tego samego rodzaju. Nie jest rzeczą w techniczno – prawnym rozumieniu tzw. Zbiór praw – to zorganizowany zespół elementów materialnych i niematerialnych stanowiących wyodrębnione masy majątkowe.

RZECZY ISTNIEJĄE I PRZYSZŁE – w momencie zawarcia umowy

RZECZY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OBROCIE I WYJĘTE Z OBROTU – zasadą jest że rzeczy są przedmiotem obrotu cywilnego, u podstaw ograniczeń lub wyłączeń z obrotu może być tylko ważny interes publiczny jednak są rzeczy wyjęte z obrotu które nie mogą być przedmiotami czynności prawnych.

Czynność prawna mająca za przedmiot taką rzecz jest nieważna.(np. zwłoki, morze, woda płynąca).

Wśród zbioru rzeczy wyróżniamy rzeczy złożone i takie które składają się elementów, mogących mieć samodzielne znaczenie w konstrukcji prawnej rzeczy złożonej wyróżnić należy: pojęcie jej części składowej.

K.C – w części składowej rzeczy jest wszystko co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu dołączonego z częściami składowymi nieruchomości uważa się prawa związane z jej własnością.

RZECZY GŁÓWNE I PRZYNAEŻNOŚCI

PRZYNALEŻNOŚCI: są odrębnymi rzeczami ruchomymi, ułatwiają korzystanie z innej rzeczy, która ma wobec nich status rzeczy głównej, w tym sensie nazywamy je rzeczami pomocniczymi

= przesłanki uznania rzeczy ruchomej za przynależność:

 1. pomocniczy stosunek do rzeczy głównej – charakter przynależności, polegający na jej gospodarczym podporządkowaniu rzeczy głównej przynależność jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem

 2. faktyczny i trwały związek gospodarczy przynależności i rzeczy głównej odpowiadający służebnemu charakterowi tej pierwszej

 3. Tożsamość podmiotowa właściciela rzeczy głównej i przynależność nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej

= zgodnie z art. 52 K.C czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności chyba, że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. Każda rzecz przynosi pożytki

POŻYTKI- Polski system prawny wyróżnia 3 typy:

 1. POŻYTKI NATURALNE RZECZY: są takie jej płody i inne odłączone od niej części składowe, jakie według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy

 2. POŻYTKI CYWILNE RZECZY - są to dochody, jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Dochody te mogą przybierać postać pieniężną lub niepieniężną

 3. POŻYTKI PRAWA – są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno – gospodarczym przeznaczeniem

 • uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które faktycznie zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania tego uprawnienia. Natomiast jeżeli chodzi o pożytki cywilne to uprawnienie to przysługuje w stosunku do jego trwania, a więc niezależnie od tego, czy faktycznie zostały pobrane

 • jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, to należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady, jednakże tylko do wysokości wartości pożytków

PRZEDMIOTY MATERIALNE NIE BĘDĄCE RZECZAMI

 • nie występują w postaci wyodrębnionej lub zindywidualizowanej

Wśród tego rodzaju przedmiotów materialnych można wyróżnić:

1. ciecze i gazy – sens ich wyróżniania pojawia się gdy:

 • nie występują one w postaci zamkniętej, ponieważ wówczas traktuje się je jako rzeczy ruchome
 • system prawny nie uznaje ich za kopaliny, ponieważ wówczas odnosi się do nich szczególny reżim prawny właściwy kopalniom

2. kopaliny – nie mają charakteru rzeczy. Nie są one bowiem przedmiotami materialnymi na tyle wyodrębnionymi, by mogły być traktowane jako dobra samoistne

3. zwierzęta w stanie wolnym

PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

 1. ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

 2. DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór umysłu ludzkiego i same przez się nie mają postaci materialnej

 3. DOBRA OSOBISTE

 4. PIENIĄDZE – może występować w postaci określonych znaków pieniężnych, nosiciel i miernik wartości

 5. PAPIERY WARTOŚCIOWE – są to dokumenty, których posiadania stanowi niezbędną przesłankę wykonywania praw wyrażonych w treści dokumentu

Podobne prace

Do góry