Ocena brak

Klasyfikacja rodzajów podstawowego napięcia posturalnego

Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014

Różnego rodzaju dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego stanowią przyczynę nieprawidłowego podstawowego napięcia posturalnego, czyli hipotonii posturalnej. Stan taki powoduje aktywność w nieprawidłowych wzorcach motorycznych, co z kolei utrudnia lub uniemożliwia dalszy postęp w procesie centralnej stabilizacji ciała i stopniowej pionizacji i jest przyczyną kształtowania nieprawidłowej postawy ciała.

Rozwój nieprawidłowy przebiega w oparciu o nieprawidłowy, kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny. Ujawniające się tutaj deficyty są następstwem mniejszej lub większej hipotonii posturalnej, wynikającej z różnego stopnia dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Wczesne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego mogą mieć różny stopień ciężkości i określane są jako zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego (z.r.p.o.) lub zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n) (2, 23, 26). Obecnie do oceny stopnia ciężkości z.r.p.o (z.o.k.n) powszechnie stosowana jest ilościowa

klasyfikacja V.Vojty oparta na określeniu ilości zaburzonych reakcji ułożenia (23,32,33). Skala ta ma dużą wartość diagnostyczną i prognostyczną nie informuje jednak o stopniu zaburzeń podstawowego napięcia posturalnego i występowaniu kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego.

Klasyfikacja typów napięcia posturalnego przedstawiona przez M.Quinton uwzględnia obecność omawianego kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego, ale analiza dotyczy tylko niemowląt z cięższymi zaburzeniami neurologicznymi, rozwijających się w kierunku spastycznych i niespastycznych postaci mózgowego porażenia:

•    typ hipotoniczny I- rozwój w kierunku spastyczności

•    typ hipotoniczny II - rozwój w kierunku atetozy. (21)

W niniejszym opracowaniu, w oparciu o wieloletnie obserwacje niemowląt, rozwinięto klasyfikację M. Quinton szeregując typy podstawowego napięcia posturalnego od prawidłowego aż do najcięższej hipotonii posturalnej. Zwykle dla wszelkich stanów obniżonego napięcia posturalnego używane jest określenie hipotonia posturalna. Określenie to było także wcześniej wykorzystywane w niniejszym opracowaniu. Jednak ze względu na znaczne różnice stopnia obniżonego napięcia pomiędzy niemowlętami z szeroko rozumianą normą i patologią wprowadzono dodatkowe określenia.

Normotonia i stany pośrednie charakteryzują napięcie posturalne znajdujące się w granicach szeroko rozumianej normy.


Podobne prace

Do góry