Ocena brak

KLASYFIKACJA POTRZEB ( HIERARCHIA POTRZEB MASLOW ' A )

Autor /ignacy Dodano /24.03.2011

 • Spełnienie się - potrzeba tworzenia, uczestnictwa, pozycji socjalnej,

 • Potrzeby własne - potrzeba zrozumienia samego siebie, szacunku do własnej osoby,

 • Potrzeby socjalne - potrzeba akceptacji, zrozumieni9a i sympatii środowiska,

 • Potrzeby bezpieczeństwa - potrzeba bezpieczeństwa przed katastrofami i groźbami,

 • Potrzeby fizjologiczne - związane z tym, iż człowiek jest organizmem żywym (musi jeść, pić, ubrać się etc.

Potrzeby wyższe pojawiają się po satysfakcjonującym zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu. Tak rozumiane potrzeby człowieka mają strukturę hierarchiczną - dopiero zaspokojenie potrzeb niższego rzędu (np. bezpieczeństwa) jest warunkiem aktywizacji potrzeb wyższego rzędu.

Potrzeby niższego rzędu zwane są również potrzebami braku, potrzeby wyższego -potrzebami wzrostu.

Kolejnym badaczem zajmującym się związkami pomiędzy motywacją a pracą był Herzberg. Stwierdził on, że w pracy mamy do czynienia z dwoma odrębnymi rodzajami czynników motywujących zachowanie, są to:

 • czynniki higieniczne (satysfaktory) - potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby szacunku i afiliacji (np. uznanie godności człowieka),

 • motywatory - uznania, samorealizacji, (i niektóre z potrzeb społecznych).

W zależności od tego, czy w danej organizacji czynniki te występują, czy też ich brak, możemy mieć do czynienia z zadowoleniem bądź niezadowoleniem pracowników. Obecność satysfaktorów wpływa na brak niezadowolenia, dopiero jednak motywatory w sposób istotny wpływają na motywację do pracy.

Według Herzberga do szczególnie wysokiego zadowolenia (satysfakcji) prowadzą:

 • konstruktywne osiągnięcia,

 • uznanie,

 • praca jako wartość sama w sobie (praca ważna, przydatna),

 • odpowiedzialność,

 • zauważalne postępy,

 • osobisty rozwój.

Do szczególnego niezadowolenia prowadzą:

ścisły nadzór,

 • biurokratyczna (administracyjna) kultura zarządzania,

 • niewłaściwe relacje ze zwierzchnikami,

 • złe warunki pracy,

 • niska płaca,

 • niewłaściwe relacje ze współpracownikami,

 • niewłaściwe relacje z podwładnymi,

 • niski status społeczny wykonywanej pracy,

 • brak poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia.

Na intensywność motywacji wpływ mają następujące czynniki:

 • jasne sprecyzowanie celu,

 • wspólne uzgodnienie celów, lub przynajmniej sposobu ich realizacji,

 • dostarczenie pracownikowi niezbędnych środków; uświadomienie mu, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zadania,

 • natychmiastowa informacja o wynikach indywidualnych i wynikach organizacji,

 • natychmiastowe nagradzanie pracownika.

Szczególnie istotnym motywatorem może być możliwość samorealizacji w pracy - zrobienia kariery profesjonalnej. Niemal dla każdego pracownika kariera oznacza co innego. Istotne jest także uświadomienie sobie, jaki typ kariery jest tym, do którego chciał(a)bym dążyć. E. Schein wyróżnił 5 podstawowych typów kariery:

 • umiejętności menedżerskie - celem zawodowym może być awans, zdobycie władzy, pozycji. Ludzie, u których dominuje ten styl motywacji pragną zostać szefami, zarządzać ludźmi i organizacjami.

 • umiejętności techniczne, funkcjonalne - najważniejsze jest rozwijanie własnych umiejętności technicznych, zawodowych, związanych z interesującą ich funkcją (marketing, finanse itp.). Tacy ludzie raczej nie są zainteresowani posiadaniem władzy i kierowniczych stanowisk.

 • bezpieczeństwo - celem jest stabilizacja, umocnienie swojej pozycji w organizacji. Głównym motorem działania jest poczucie związku z organizacją, lojalności. Takie osoby niechętnie przenoszą się do innych jednostek organizacyjnych, mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale raczej w

 • obrębie tej samej komórki.

 • twórczość - potrzeba bycia przedsiębiorczymi, uczenia się nowych rzeczy z różnych dziedzin wiedzy, otwartość, tworzenie czegoś nowego. Awans ma dla takich ludzi znaczenie wtedy, gdy wiąże się z nowymi wyzwaniami, otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów i wdrażania własnych rozwiązań.

 • autonomia i niezależność - poczucie wolności i niezależności. Celem takich osób jest samodzielna praca i odpowiedzialność; dobrze czują się w "wolnych zawodach".

W procesie motywacji ważną rolę odgrywa informacja, (która m.in. dostarcza pracownikom "pewności", co do tego, jakie zachowania są od nich wymagane, jak zostaną za niewynagrodzeni itp.).

Komunikowanie się jest zjawiskiem występującym, na co dzień w kontaktach rodzinnych, towarzyskich i oczywiście w środowisku pracy. Wiele znanych na świecie firm stara się kreować warunki do wymiany myśli w środowisku pracy, wyprofilowane stoły konferencyjne, biurka i całe pomieszczenia zaprojektowane zostały z myślą o ograniczeniu do minimum bariery swobodnej wymiany myśli. Nawiązania mają ułatwić komunikowanie się członków organizacji gdyż pracownik, niezależnie od stanowiska pracy, które zajmuje i funkcji, którą spełnia w firmie, połowę swojego czasu poświęca na komunikowanie się z innymi pracownikami.

Znaczenie prawidłowej komunikacji jest ogromne. Zabezpiecza ona, bowiem równowagę dynamiczną organizacji. Często porównuje się komunikację w przedsiębiorstwie do systemu nerwowego człowieka. Zakłócenia w funkcjonowaniu systemu nerwowego, mogą spowodować poważną chorobę, podobnie przeszkody w wymianie informacji, w porozumiewaniu się ludzi, są przyczyną spadku efektywności organizacji, a nawet jej rozpadu.

Komunikowanie jest procesem wymiany myśli za pomocą słowa mówionego i pisanego. Proces ten można wyrazić za pomocą schematu:

NADAWCAKODOWANIE►INFORMACJA►KANODKODOWANIEODBIORCAEFEKT

Podobne prace

Do góry