Ocena brak

Klasyfikacja organów administracji publicznej - Organy jednoosobowe (monokratyczne) i kolegialne

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Tutaj kryterium podziału stanowi struktura organu, a wiec liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny).

Kolegialność organu powoduje, że wolę organu wyraża uchwala zespo­łu osób. Brak poszczególnych osób w zespole powołanym do rozstrzygania spraw może powodować różne konsekwencje prawne, ustalone bądź przepisa­mi o powołaniu danego organu, bądź też przepisami proceduralnymi.

Z reguły w systemie administracji publicznej występują zarówno organy jednoosobowe, jak i organy kolegialne. Organy jednoosobowe są powoływane do załatwienia spraw konkretnych, licznych, wymagających szybkiego rozstrzy­gnięcia, gdy niezbędna jest wiedza fachowa i gdy chodzi o jasno określoną odpowiedzialność. Organy kolegialne tworzy się do tego, aby ustalały ogólne kierunki działania, cele strategiczne, założenia polityki w poszczególnych dzie­dzinach działalności państwa.

Zaletą organów kolegialnych jest udział w nich wielu osób, dzięki cze­mu możliwe jest rozważenie argumentów za i przeciw określonym rozwiąza­niom czy rozstrzygnięciom, co sprzyja z reguły trafności tych rozstrzygnięć.

Do wad kolegialności należy powolność działania, duże koszty, mniej­sze poczucie odpowiedzialności za podjęte rozstrzygnięcia i trudność bądź w ogóle niemożność ustalenia osób odpowiedzialnych za treść podjętych uchwał (np. gdy rozstrzygnięcie podjęto w głosowaniu tajnym).

Do zalet organu jednoosobowego należą duża operatywność, szybkość podejmowanych decyzji, niższe koszty i wyraźnie określona odpowiedzialność.

Podobne prace

Do góry