Ocena brak

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

 

Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.

1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty

2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.

Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu w związku z przewozem i wywozem towarów do kraju albo z kraju. Pobieranie ceł ma dwa zadania: fiskalne i ochronne. Fiskalne polega na dostarczeniu budżetowi określonych kwot środków pieniężnych. Natomiast ochronne wynikają z określonej polityki państwa, które zabezpiecza je przed niepożądanym wywozem, czy wwozem towarów. Podstawę ustalenia poziomu opłaty celnej są stawki celne. Stawki celne mają dwojakiego rodzaju postać:

- od wartości ® ustala się % wartości faktury

- od jednostki miary ® np. kilogramy, sztuki.

Opłaty - są to świadczenia przymusowe i odpłatne pobierane przez państwo za czynności urzędowe i usługi jednostek państwowych. Opłaty różnią się tym od podatków że są odpłatne. Opłaty dzielą się na:

- opłaty za usługi świadczone przez jednostki państwowe, są to gł. świadczenia komunalne

- opłaty za czynności urzędowe np.: sądowe.

Pożyczki zagraniczne - są udzielane przez urzędy obcych państw lub banki tych państw na podstawie odpowiednich porozumień. Te ostatnie mogą być poręczone przez sądy co zobowiązuje je w przypadku kiedy będą nie uregulowane zobowiązanie do spłaty ze środków państwowych. Większość pożyczek zagranicznych jest oprocentowana.

Pożyczki wewnętrzne - są to zaciągane przez państwo u osób fizycznych lub prawnych. Pożyczki wew. najczęściej powstają w drodze emisji obligacji lub bonów skarbowych. Przy czym obligacje to są pożyczki długoterminowe, a bony krótkoterminowe. Pożyczki te mogą być:

- oprocentowane; - premiowane lub oprocentowane częściowo i premiowane częściowo.

W stosunku do pożyczek można zastosować:

- konsolidację, tj. połączenie w jedną, zobowiązanie z różnych pożyczek z reguły towarzyszy temu postępowaniu zamiana w druki umowy.

- konwersja, która polega tylko na zmianie warunków.

Lokaty budżetowe - są to środki umieszczone w budżecie na zasadach dobrowolnych lub przymusowych różnych instytucji finansowych. Wkłady te są bezterminowe i tym różnią się od pożyczek, że mogą być wycofane w przypadku wystąpienia konieczności związanej z określonymi potrzebami w instytucji lokującej.

Dochodami w niniejszym znaczeniu są także dochody z gier liczbowych. loterii państwowych, kar i grzywien, itp.

Podatek - jest to pieniężne świadczenie przymusowe i nieodpłatne, bez zwrotne i ogólnie pobierane na podstawie przepisów prawa, przez państwo bądź związki publicznoprawne. Ogół podatków obowiązujących w danym państwie stanowi system podatkowy.

Podobne prace

Do góry