Ocena brak

Klasa polityczna czy elity polityczne w Polsce - Elity polityczne wg V. Pareto: cechy, teoria krążenia elit

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Społeczeństwo nie jest homogeniczne. Ludzie różnią się pod względem fizycznym, moralnym, intelektualnym. Klasy społeczne nie są całkowicie odseparowane od siebie, we współczesnych społeczeństwach cywilizacyjnych ma miejsce intensywne krążenie między różnymi klasami.

Wg V. Pareto elita to „ludzie uszeregowani według wielkości wpływów oraz władzy politycznej i społecznej” i (lub) „tak zwane klasy wyższe” tworzą elitę, arystokrację.

Zestawienie cech sprzyjających dobrobytowi i dominacji jakiejś klasy w społeczeństwie określa to, co po prostu nazywamy elitą.

Elita istnieje i rządzi w każdym społeczeństwie, nawet w pozornie najbardziej demokratycznym.

ELITA (klasa wybrana) to klasa ludzi, którzy w swej dziedzinie działania osiągają najwyższe wskaźniki. Klasę tą należy podzielić na dwie:

 • Elita rządząca - bezpośrednio lub pośrednio odgrywający znaczącą rolę w rządzeniu,

 • Elita nie rządząca – pozostali.

Podsumowując:

Mamy w społeczeństwie dwie warstwy:

 • Warstwę niższą – klasę nieelitę, której ewentualnym wpływem na rządzenie nie będę się tu zajmować 

 • Warstwę wyższą – elitę, która dzieli się na dwie: na Elię rządzącą i nie rządzącą.

Przejście z jednej grupy do drugiej odbywa się niepostrzeżenie.

W rzeczywistości nie istnieją żadne sprawdziany na podstawie których przyznawałoby się jednostce miejsce w jakiejś klasie. Są one zastępowane innymi środkami, różnymi etykietkami (służą temu w przybliżeniu).

 • W elicie rządzącej są osoby posiadający etykietkę wskazującą na dość wysokie stanowisko polityczne, np. ministrowie, deputowani, dyrektorzy departamentów w ministerstwach, generałowie, pułkownicy itp.

 • W elicie niektóre etykietki są dziedziczne, np. etykietka bogactwa, dawnej dziedziczne etykietki pojawiały się także w elicie rządzącej.

Do ELITY (wyższej warstwy społeczeństwa) nominalnie należą pewne zbiorowości, nie zawsze dokładnie zdefiniowane, są to ARYSTOKRACJE:

 • Mogą odgrywać mniejszą lub większą rolę w elicie rządzącej, mogą te być od niej odsunięte, mogą posiadać lub też nie odpowiednie cechy, aby w nich pozostać,

 • Nie są trwałe, po pewnym czasie przemijają,

 • Podupadają liczebnie i jakościowo, słabnie w nich energia i zmieniają się proporcje tych rezyduów, które służyły im do zagarnięcia i utrzymania władzy.

Klasa rządząca reprodukuje się:

 • Liczebnie i jakościowo dzięki rodzinom pochodzącym z klas niższych, które wnoszą do niej energię i proporcje rezyduów niezbędne do utrzymania się przy władzy.

 • Reprodukuje się także przez utratę najbardziej zdegradowanych członków.

Jeśli jeden z tych ruchów ustanie to grupa rządząca zaczyna chylić się ku upadkowi i często pociąga za sobą cały naród.

Potężną przyczyną zaburzeń równowagi jest nagromadzenie się w klasach niższych jednostek lepszych i odwrotnie, w klasach wyższych – jednostek gorszych.

KRĄŻENIE ELIT :

Arystokracje nie są zamknięte, stale się odnawiają.

 • Powoduje, iż elita rządząca jest w stanie ciągłego i powolnego przeobrażania się, płynie jak rzeka, dziś jest inna niż była wczoraj .

 • Od czasu do czasu zdarzają się niespodziewane, gwałtowne zaburzenia, jakby wylewy rzeki, a potem nowa elita rządząca znów zaczyna powoli się przekształcać: rzeka powróciwszy do swego koryta znów płynie spokojnie.

 • Przyczyną rewolucji jest nagromadzenie w warstwach wyższych – bądź wskutek osłabienia tempa krążenia elity rządzącej, bądź innych przyczyn – jednostek miernych, które nie mają już rezyduów mogących utrzymać je przy władzy i które unikają użycia siły, podczas gdy w warstwach niższych na czoło wysuwają się jednostki o wyższych właściwościach, posiadające rezydua sprzyjające sprawowaniu władzy i gotowe stosować siłę.

 • Na ogół w toku rewolucji, jednostkami z warstw niższych kierują jednostki z warstw wyższych: dzieje się tak, gdyż jednostki te są obdarzone przymiotami intelektualnymi potrzebnymi do kierowania walką, podczas gdy brakuje im rezyduów, które posiadają właśnie jednostki z warstw niższych.

 • Ruch krążenia elit trwa nawet w czasie najpełniejszego pokoju, nawet elity nie odnoszące żadnych strat wskutek wojny znikają, nieraz dość szybko.

Podobne prace

Do góry