Ocena brak

Kinetyka

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Analiza kinetyczna chodu obejmuje ocenę przyczyn obserwowanego ruchu ciała lub jego segmentów. Ruch jest wypadkową siły działających mięśni w polu grawitacyjnym oraz bezwładności (inercji), zależnej od masy poruszającego się segmentu ciała. Bezwładność określa oporność ciała na zmiany ruchu. Spośród trzech praw mechaniki Newtona szczególne zastosowanie w rejestracji sił działających w obrębie kończyny dolnej ma trzecie, mówiące o równowadze siły akcji i reakcji. Zjawisko to zostało wykorzystane podczas pomiaru sił reakcji podłoża (ground reaction force) za pomocą płyty pomiarowej. Grf jest sumą ciężaru oraz przyspieszenia wszystkich elementów ciała podczas chodu. Jego rozkład i zmienność są wynikiem zmian położenia środka ciężaru ciała wobec podłoża i obciążanej kończyny. Siły reakcji podłoża dzieli się, zgodnie z ich kierunkiem działania, na: naciski pionowe, przed-nio-tylne zgodne z kierunkiem kroku oraz boczno--przyśrodkowe. Dla ułatwienia i ujednolicenia wyników pomiarów przyjęto wyrażać siłę nacisku nie za pomocą jednostek siły - niutonów [N], lecz jako jej stosunek do ciężaru badanego ciała wyrażony w procentach. Rycina 5.17 przedstawia prawidłowy rozkład sił reakcji podłoża podczas chodu. Zwraca uwagę rozkład sił obciążeń pionowych, który przybiera kształt dwuwierzchołkowy. Jak wynika z ryciny 5.17a, od momentu KS do OPKP nacisk gwałtownie rośnie, przekraczając po raz pierwszy wartość ciężaru ciała. W fazie jednostronnego podporu zmniejsza się do około 80% masy ciała, aby tuż przed KSKP osiągnąć ponownie wartość najwyższą.

Zmniejszenie wartości sił nacisku w fazie jednostronnego podporu wynika z ich rozkładu na składowe: przednio-tylną oraz boczno-przyśrodkową. Kliniczną implikacją powyższego zjawiska jest konieczność uwzględnienia podczas analizy przyczyn zaburzeń chodu momentów zginających i prostujących poszczególne stawy. Ma to szczególne znaczenie w rozumieniu biomechaniki kolana. Dopiero powiązanie funkcji i roli struktur anatomicznych, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, z istniejącymi zjawiskami biomechanicznymi pozwala zrozumieć zachowania ruchowe stawu kolanowego podczas chodu.

Podobne prace

Do góry