Ocena brak

KIERUNKI POLITYKI CEN

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Ustalenia związane z planowaniem -> polityki cen, odnoszące się do kształ-
towania względnej wysokości c. produktów oferowanych określonym kręgom
nabywców (—> segmentom rynku), wyodrębnionym wg kryterium osiąganych
dochodów i reakcji na wysokość c. Wyróżnia się dwa podstawowe k.p.c:
p. wysokich c. i p. niskich c. P. wysokich c. jest zorientowana na nabywców
osiągających wysokie dochody, którzy nabywają produkty markowe w pre-
stiżowych sklepach i w konsekwencji akceptują lub wręcz oczekują wysokich c. P.
niskich c. jest adresowana do kręgów nabywców o średnich i niższych dochodach,
którzy nabywają popularne, często niemarkowe produkty sprzedawane w po- 

wszechnej sieci sprzedaży, poszukują towarów o niskich c. Coraz powszechniej
wykorzystywane są również odmiany wymienionych
p., polegające na planowa-
niu kierunku zmian —> poziomu cen w celu stymulowania wzrostu popytu.
Wyróżnia się z tego punktu widzenia —> kalkulowanie cen „penetracji rynku"
i —> kalkulowanie cen „zbierania śmietanki".

 

Podobne prace

Do góry