Ocena brak

Katalog zasad ustroju w Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Zasady są zawarte w I rozdziale Konstytucji RP, który stanowi zbiór podstawowych zasad określających charakter państwa, jak też wartości i priorytety, na jakich jest ono oparte. W ustaleniu katalogu tych zasad , który wciąż ma charakter otwarty, bardzo istotną rolę odgrywa Trybunał konstytucyjny. Poprzez orzecznictwo nie tylko nadaje treść poszczególnym zasadom , określa ich rolę i znaczenie, ale wyprowadza nowe zasady z już obowiązujących. Z treści konstytucji można współcześnie wyprowadzić następujące zasady ustrojowe:

 • republikańskiej formy rządów,

 • demokratycznego państwa prawnego,

 • sprawiedliwości społecznej,

 • jednolitości państwa,

 • suwerenności (zwierzchnictwa),

 • przedstawicielstwa (reprezentacji),

 • trójpodziału i równowagi władz,

 • systemu rządów parlamentarno-gabinetowych,

 • wieloprzymiotnikowego prawa wyborczego,

 • pomocniczości (subsydiarności),

 • pluralizmu politycznego,

 • dwuizbowości parlamentu,

 • decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego,

 • odrębności władzy sądowej,

 • niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów i trybunałów,

 • społecznej gospodarki rynkowej,

 • wolności gospodarczej,

 • ochrony własności,

 • wolności i praw człowieka oraz obywatela,

 • autonomii,

 • wzajemnej niezależności oraz współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych.

Podobne prace

Do góry