Ocena brak

KASPRZYCKI TADEUSZ (1891-1978) - generał

Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011

W Legionach Polskich dowodził 1 kompanią kadrową, a następnie służył w sztabie I brygady. Od li­stopada 1914 r. do 1918 r. był ko­mendantem Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie i w Lubli­nie. W Wojsku Polskim służył od li­stopada 1918 r. W latach 1919-21 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu i jednocześnie ukończył wydział dyplomatyczny Ecole Librę de Sciences Politiąues. Po powrocie do kraju był m.in. sze­fem Oddziału III Sztabu General­nego, dowódcą 19 dywizji piechoty w Wilnie. W 1934 r. został wi­ceministrem spraw wojskowych, w 1935 r. - kierownikiem Ministerstwa Spraw Wojskowych, a w paź­dzierniku 1935 r. objął urząd mini­stra spraw wojskowych, który spra­wował do 17 września 1939 r.

Po przejściu wraz z rządem do Rumu­nii został internowany. W 1944 r. przedostał się wraz z rodziną do Turcji. Po wojnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, a następnie w 1954 r. do Kanady.

Podobne prace

Do góry