Ocena brak

Kapitał

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.08.2011

Charakterystyka

Kapitał - to zasoby służące pomnażaniu wartości gospodarczych, występujące pod trzema postaciami:Zasobów pieniężnych, środków produkcji oraz zasobów intelektualnych.


Rodzaje

Kapitał produkcyjny (majątek produkcyjny) to maszyny, budynki, zapasy surowców i materiałów, które wraz z innymi czynikami wytwórczymi uczestniczą w procesie produkcji.Majątek produkcyjny dzieli się na: majątek trwały i majątek obrotowy.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do majątku trwałego zaliczamy:grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, inwentarz żywy. Natomiast majątek obrotowy przedsiębiorstwa dzieli się zasadniczo na 3 grupy:

  • zapasy materiałowe,
  • zapasy produkcji nie zakończonej oraz
  • zapasy wyrobów gotowych i towarów.
Łącznie nazywane są zapasami materiałowymi.


Materiały to stanowiące własność przedsiębiorstwa surowce oraz materiały podstawowe i pomocnicze, paliwa, opakowania, materiały biurowe, artykuły żywnościowe przeznaczone do spożycia, materiały produkcyjne.Półprodukty i produkcja w toku to elementy produkcji niezakończonej, usług i robót w toku oraz wytwarzane we własnym zakresie półfabrykaty. Produkty gotowe to wyroby gotowe przeznaczone do sprzedaży, roboty i usługi, prace projektowe i naukowo-badawcze oraz geodezyjne i geologiczne wykonane, lecz nie zafakturowane. Towary to wyroby obcej produkcji przeznaczone do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Dwie pierwzsze ich grupy są ściśle związane z realizacją procesów wytwarzania wyrobów i określane mianem zapasów produkcyjnych ( dla odróżnienia od zapasów towarowych obejmujących wyroby gotowe i towary handlowe). W przedsiębiorstwach handlowych występują tylko dwie grupy zapasów: towary i materialy o charakterze pomocniczym. W pozostałych przedsiębiorstwach usługowych obrotowe zapasy rzeczowe ogranicza się do zapasów materiałowych.Kapitał produkcyjny przedsiębiorstwa zapewnia ochronę procesów gospodarczych, przed zakłóceniami i ich stabilizacje poprzez ciągłość produkcji wyrobów i świadczenia usług oraz wysoki poziom obsługi odbiorców.


Kapitał ludzki ( zasoby intelektualne) - to ucieleśniona w ludziach wiedza i umiejętności,dzięki którym przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjną.Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, ze względu na swoją postać formalną, może występować jako kapitał osobowy: wiedza i umiejętności ludzi, lub w postaci bezosobowej: jako dokumenty powstałe w wyniku działania kapitału osobowego. Takimi dokumentami są: regulaminy ggraficzna postać struktury organizacyjnej, patent, znak towarowy, licencja, pakiet franchisingowy, program komputerowy itp.


Kapitał osobowy, tworzą ludzie - właściciele, kadra kierownicza, pracownicy, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dużym zasobie wiedzy i unikatowych umiejętnościach, które to cechy wykorzystują w sposób twórczy na zajmowanych stanowiskach.Zasób ludzki jest kapitałem intelektualnym, tylko wówczas gdy w wyniku jego działań powstaje nowa wartość przynosząca firmie wymierne korzyści rynkowe, powstaje nowy produkt, nowe rozwiązanie ekonomiczno-finansowe, nowa jakość lub nowatorskie rozwiązanie organizacyjne


Kapitał pieniężny to środki finansowe,pochodzące ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.Do kapitału własnego należy: kapitał podstawowy, należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna), udziały (akcje własne), Kapitał (fundusz) zapasowy, kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, zysk(strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto i odpis z zysku etto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). Kapitał podstawowy to kapitał wniesiony przez wspólników.Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zdeklarowane, lecz nie wnisione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe. Kapitał zapasowy (samofinansowania) powstaje z wypracowania zysku w poprzednich okresach, dopłat akcjonariusz w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich akcjom, oraz z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej i przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat. Kapitały (fundusze) rezerwowe tworzone są na regulowanie przyszłych zobowiązań, w celu pokrycia ewentualnych strat, czy nieprzewidzianych wydatków. tworzony jest z zysków z lat ubiegłych i z wartości akcji własnych przeznaczonych do sprzedaży.


Finansowanie wewnętrzne polega na pozyskiwaniu środków pieniężnych przez gromadzenie (kształtowanie) kapitału pochodzącego z przychodów ze sprzedaży wytworzonych dóbr i usług oraz poprzez przekształcenia majątkowe. Natomiast finansowanie zewnętrzne można podzielić na finansowanie własne i obce.Finansowanie własne zajmuje się pozyskiwaniem środków pieniężnych poprzez: emisję akcji, dopłaty akcjonariuszy, udziały, dopłaty wspólników, wkłady wpisowe, dotacje.Natomiast finansowanie zewnętrzne obce gromadzi kapitał poprzez różnego rodzaju kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku finansowym, kredyt dostawcy i kredyt odbiorcy- na rynku towarowym, jak również poprzez szczególne formy finansowania, jakimi są faktorig i leasing.


Autor: Sylwia Budzisz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry