Ocena brak

Kadzidło

Autor /bobert Dodano /15.01.2013

Wieś gminna na Równinie Kurpiowskiej, 24 km na pn. od Ostrołęki. 3 tys. miesz­kańców.

Założona w 1 poł. XVIII w. W 2 poł. XIX w. rozwinęło się tu wydobycie bursztynu. Obecnie Kadzidło jest jednym z głównych ośrodków tradycyjnej kultury kurpiowskiej. Zachowano dawne budownictwo, stroje i zwyczaje. Działa tu wielu twórców ludo­wych specjalizujących się w: wycinankach, hafcie, tkactwie, koronkarstwie, wypiekach obrzędowych (np.byśki) oraz wielu grajków i tancerzy. Od 1947 działa Zespół Pieśni i Tańca „Kurpianka". Atrakcją turystyczną są uroczyste obchody świąt kościelnych, szcze­gólnie Niedzieli Palmowej i Bożego Ciała.
W centrum wsi neobarokowy kościół par. Świętego Ducha zbud. 1883-86. W pomie­szczeniach przy prezbiterium zbiory Para­fialnego Skarbca Kultury Kurpiowskiej: krzyże cmentarne, figury przydrożne, rzeźby ludowe, elementy dekoracyjne bu­downictwa, rzemiosła ludowego i przed­mioty użytku codziennego Kurpiów.
W pn.-zach. części wsi, przy skrzyżowaniu dróg, pomnik z 1985 poświęcony pamięci Kurpiów poległych w walce ze Szwedami i w powstaniu styczniowym.
Izba pamięci Czesławy Konopkówny (1925-93), jednej z najsłynniejszych twór­czyń ludowych z Kurpiowszczyzny. Ekspo­nowane są m.in.: strój ludowy, wycinanki, byśki oraz zdjęcia i wycinki prasowe.
Przy drodze do Ostrołęki niewielki skansenZagroda Kurpiowska (Filia Muzeum Okręgo­wego w Ostrołęce) otwarty w 1991, prezen­tuje: budownictwo, wyposażenie gospo­darstw w sprzęt i narzędzia oraz sztukę lu­dową Kurpiów. Na zagrodę składają się: chałupa szerokofrontowa, stodoła, spichlerz, drewutnia, studnia z żurawiem i maneż. W chałupie pokazano dawny sposób urzą­dzania wnętrz mieszkalnych, stare autenty­czne sprzęty domowe, plastykę ludową. W pozostałych obiektah eksponowane są m.in.: narzędzia rolnicze, naczynia zasobne i sieci do połowu ryb.

Podobne prace

Do góry