Ocena brak

John Dewey - „Moje pedagogiczne credo”

Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /06.02.2006

John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł natomiast w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz zagadnieniami ewolucjonizmu. Po dwóch latach John Dewey wstąpił na uniwersytet w Baltimore w celu dalszego specjalizowania się w dziedzinie filozofii.
John Dewey głosił, że cała wiedza i działalność ludzi pełnią jedynie funkcje instrumentalne, które stanowią narzędzia służące przystosowaniu się do otaczającego środowiska i opanowaniu go.
Po zakończonych studiach w 1884 r. Dewey uzyskał tytuł doktora i rozpoczął wykłady na uniwersytecie w Minesota, później w Michigen, był amerykańskim filozofem, pedagogiem a zarazem psychologiem, udzielał się społecznie i politycznie.
Rozwinął filozofię wzywającą do jedności teorii i praktyki; jego myślenie zasadzało się na przekonaniu, że demokracja jest wolnością. W pedagogice domagał się, by wychowanie włączało się w proces doświadczania świata przez dziecko, rekonstruowało i rozwijało jego doświadczenia, nie zaś narzucało obce mu formy zachowania w imię zewnętrznych celów.
Naczelną dla Dewey'a zasadą systemu dydaktycznego było uczenie się przez działanie lecz przedewszystkim samodzielna aktywność uczniów podczas wykonywanych przez nich zajęć.
Aktywność ta miala na celu integrację wiedzy szkolnej, a także zbliżeniu szkoły do życia społecznego.
Miała służyć integracji wiedzy szkolnej, ćwiczeniu władz poznawczych i zbliżeniu szkoły do życia.
Dydaktyczną zasadą, która była podstawą dla Dewey'a było ?uczenie się przez działanie? (learning by doing)1.
Deway był przedstawicielem tzw. ?Progresywizmu? inaczej mowiąc ruchu ?nowego wychowania?, która stanowiła podstawę w pedagogice amerykańskiej.
Koncepcje Deway'a zapoczątkowały w pedagogice nurt progresywizmu.
Główne prace J. Deweya to: Moje pedagogiczne credo(1897), Jak myślimy(1910), Demokracja i wychowanie(1916) .
W swojej pracy zajmę się założeniami przedstawionymi w jednej z prac Deway'a- ?Moje pedagogiczne cerdo?.
Głównym założeniem pedagogiki Dewey'a jest rozróżnienie w procesie wychowawczym dwóch stron, a mianowicie psychologicznej i socjologicznej.
Według Johna Dewey'a nonsensem jest przypuszczać, że dziecko osiągnie wyższy stopień wyrobienia umysłowego i moralnego, pracując niechętnie, niż oddając się czynności, która je interesuje i w którą wkłada całą swoją duszę. Psychologicznie jest niemożliwością sprawić, aby ktoś coś robił, wcale nie będąc tym zainteresowany. Teoria wysiłku podstawia więc tylko na miejsce jednego zainteresowania drugie. Zastępuje normalne zainteresowanie się przedmiotem nauki przez spaczone: strach przed nauczycielem albo nadzieją nagrody.

Podobne prace

Do góry