Ocena brak

JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka)

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka) ang. linguistics; fr. la Unguistique; nm. Sprach-wissenschaft, Linguistik


Termin użyty po raz pierwszy w poło­wie XIX w. na oznaczenie działu nauk humanistycznych badającego charakter, budowę, funkcje i rozwój języka.

Wcześniej badania nad językiem należa­ły do logiki czy szerzej — do filozofii (—> gra­matyka /a/ uniwersalna), nie stanowiły więc autonomicznej nauki i nie posiadały własnej metodologii. Współcześnie przez językoznawstwo rozumie się samodzielną naukę o języku naturalnym, opartą naj­pierw na porównywaniu różnych języ­ków etnicznych (językoznawstwo historyczno-porównawcze — F. Schlegel, F. Bopp), później na struktural­nej analizie języka (językoznaw­stwo strukturalistyczne — głó­wnie F. de Saussure, który oddzielił anali­zę diachroniczną języka, czyli analizę jego przeobrażeń w czasie, od analizy syn­chronicznej, czyli opisu i badania zjawisk językowych na osi jednoczesności), wre­szcie korzystająca z odkrycia generatywności języka (językoznawstwo generatywno-transformacyjne — N. Chomsky).

Podobne prace

Do góry