Ocena brak

Jezus Chrystus

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Zakładanie Kościoła dokonywało się stopniowo. Chrystus tworzył jego istotne elementy przez cały czasswej działalności od chrztu w Jordanie do śmierci na krzyżu.

Terenem działalności Chrystusa była Galilea i Judea w Palestynie, gdzie głosił Bożą naukę przybywającymdo niego rzeszom ludzi. Stamtąd powołał Dwunastu i innych uczniów. Świadomy swej godnościSyna Bożego i mesjańskiego posłannictwa, podkreślał, że pragnie wszystkich ludzi pociągnąć do siebie, aprzez siebie do Boga Ojca i zbawić każdego człowieka. Jako zapowiedziany przez Proroków Mesjaszgłosił o sobie, że nie przyszedł znieść Starego Testamentu, ale go uzupełnić. Głosił też, iż wypełnił sięczas oczekiwania i nadeszło Królestwo Boże, obiecane od wieków w Piśmie. Wyraźnie jednak odciął sięod mesjanizmu politycznego, choć tworzył, jako kontynuację starotestamentowego Ludu wybranego,nową wspólnotę wierzących, nowy Lud Boży, którego najsilniejszą spójnią uczynił przykazanie miłościBoga i bliźniego.

Naturę swej wspólnoty, Kościoła, ukazał Chrystus w szeregu obrazów biblijnych, wziętych z życia pasterskiego,z uprawy roli, z budownictwa i życia rodzinnego. Miały one oparcie w księgach prorockichStarego Testamentu i były przez chrześcijan zawsze uznawane za symbole Kościoła. W przypowieści o ziarnie gorczycznym nakreślił Chrystus obraz historycznego rozwoju Kościoła, z małego ziarenka dodrzewa o rozłożystych gałęziach.

Apostołów obdarzył kapłaństwem Nowego Testamentu, polecając im na Jego pamiątkę spełniać dziękczynienie,Eucharystię,, przez łamanie i spożywanie chleba, o którym powiedział, że jest Jego Ciałem,oraz przez picie kielicha Jego Krwi. Ustanowił ich także nauczycielami wszystkich narodów i szafarzamisakramentów, szczególnie chrztu. Uczynił nadto Piotra Skałą, na której zbudował swój Kościół, i nadałmu uprawnienia, nazwane władzą kluczy Królestwa Niebieskiego. Podczas Ostatniej Wieczerzy modliłsię o jedność widzialnego Ludu Bożego, a fundamentem tej jedności, przede wszystkim w dziedziniewiary, ustanowił prymat Piotrowy. Jako istotne zadanie Ludu Bożego określił misje, ewangelizacjęwszystkich narodów po krańce ziemi i aż do końca świata.

Męką i śmiercią dopełnił dzieła Odkupienia, jak zapowiadał Apostołom. Na podstawie Ewangelii wedługśw. Jana obliczono, że umarł na krzyżu dnia 14 miesiąca Nizan 30 roku. W naszej rachubie czasu był todzień 7 kwietnia.

Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał. Ten fakt szczególnie podkreślali Apostołowie, a Paweł głosił,że jeżeli zaś Jezus nie zmartwychwstał, to bezsensowne jest nasze nauczanie i bezsensowna wasza wiara(I Kor 15, 14). Po zmartwychwstaniu ukazywał się Chrystus Apostołom i wybranym uczniom, którzynabrali pewności, że widzą Go realnie, i przyjmowali Jego ostatnie pouczenia. Na moment wniebowstąpieniazebrali się na Górze Oliwnej, a potem oczekiwali w Wieczerniku na zapowiedzianego DuchaŚwiętego.

Teologowie uznają, że organizowany stopniowo Kościół narodził się na Kalwarii, podczas Krzyżowej Ofiary, która była spełnieniem Chrystusowego Odkupienia. Historycy, przyjmując to teologiczne spojrzeniena dzień narodzin Kościoła, wskazują na Zesłanie Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę jako na inauguracjęKościoła i początek jego historii.

Podobne prace

Do góry