Ocena brak

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Czynności bosko-ludzkie to inaczej operationes teandrice. Po raz pierwszy użyty był ten termin około roku 500. i można go spotkać w pismach Dionizego Aeropagity. Tego terminu nadużywali monofizyci oraz monotyleci. Dla nich wszystkie czynności były czynnościami bosko-ludzkimi. Wyróżniamy 3 rodzaje czynności:

  1. czynności wyłącznie boskie. Te czynności wykonuje Osoba Słowa (Logos), ale przez naturę boską jako źródło działania np. stwarzanie. Te czynności, zgodnie z zasadą apriopracji są wspólne wszystkim 3 Osobom. Nigdy te czynności nie będą mogły być nazwane ludzkimi.

  2. czynności czysto ludzkie. Wykonuje je Osoba Słowo (Logos), ale przez naturę ludzka jako źródło działania. Należy to, co jest związane z życiem zmysłowym u Jezusa, czynności życia wegetatywnego, akty cnót, religijności, posłuszeństwa, pokory. Jeżeli Osoba Słowa Bożego modli się to jest to z natury ludzkiej. Czynności czysto ludzkie mogłyby być nazwane bosko ludzkie, bo Osoba Boża wypełnia je przez naturę ludzką.

  3. czynności mieszane. Są to czynności w których biorą udział 2 natury Chrystusa równolegle. Natura Boża będzie przyczyną główną a natura ludzka zawsze będzie przyczyną narzędziową. Św. Leon Wielki w Liście do Flawiana Konstantynopola pisze o czynnościach bosko – ludzkich w ścisłym tego słowa znaczeniu. Obydwie natury są zaangażowane.

Natura będąc narzędziem natury boskiej nie traci swojej integralności i suwerenności jako natura ludzka. Natura ludzka posiada dwie natury:

    1. instrumentalna – nie swoją mocą

    2. natura własna

Źródłem zbawienia jest Bóg. W zbawieniu natura ludzka będzie w ręku Boga. Zbawienie jest przez Boga, ale przez naturę ludzką człowieka – Jezusa Chrystusa. Naturze ludzkiej zjednoczonej z Logosem oddajemy Jezusowi także cześć Boską, dlatego, że jest to natura złączona z Bogiem. Kult zawsze skierowany jest do Osoby Bożej.

Podobne prace

Do góry