Ocena brak

Jednoosobowa spółka skarbu państwa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.04.2011

Charakterystyka

Jest to rodzaj spółki utworzonej w wyniku procesu komercjalizacji, dokonywanej przez Ministra Skarbu Państwa, na wniosek założycielskiego organu, czyli dyrektora państwowego przedsiębiorstwa, rady pracowniczej lub z inicjatywy własnej.Prawna definicja pojęcia

Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. DzU z 2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.), polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną (spółkę kapitałową). Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków (art. 1 i art. 2 pkt 1 u. o kom. i pryw.)”[1]


W wyniku procesu komercjalizacji jednoosobowa spółka Skarbu Państwa może przybrać postać:

  • prawnej spółki z o.o.
  • spółki akcyjnej uregulowanej w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych

Początkowo prawna forma jednoosobowej spółki Skarbu Państwa miała stanowić przejściową formę organizacyjną przygotowującą państwowe przedsiębiorstwa do prywatyzacji. Na podstawie wprowadzonej w życie ustawy o komercjalizacji ustanowiono nieograniczony czas funkcjonowania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.Według danych Wydziału Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Biura Studiów i Ekspertyz z Kancelarii Sejmu pod koniec 2001 roku z 1762 spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonowało aż 485 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.[2]


Obowiązki i uprawnienia Skarbu Państwa wobec j.s.S.P.

Z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w j.s. S.P Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia i obowiązki o charakterze majątkowym i korporacyjnym wobec spółki[3], „z tym że reprezentowana przez Skarb Państwa jako wspólnika wartość nominalna akcji (udziałów) odpowiada tylko wysokości kapitału zakładowego spółki. W sensie ekonomicznym Skarb Państwa pozostaje nadal podmiotem własności i innych praw majątkowych, które w rozumieniu prawa cywilnego przysługują jednoosobowej spółce Skarbu Państwa jako państwowej osobie prawnej. Ustawowym tego wyrazem jest art.441§2 k.c., zgodnie z którym uprawnienia majątkowe wspomnianego podmiotu względem państwowej osoby prawnej określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące jego ustrój.”[4]Mienie przedsiębiorstwa państwowego staje się własnością spółki. Suma kapitału akcyjnego i zapasowego równa jest funduszom posiadanym przez przedsiębiorstwo państwowe. Pracownicy komercjalizowanego podmiotu gospodarczego stają się na mocy prawa pracownikami spółki i mają oni możliwość nieodpłatnego nabycia 15 % akcji należących do Skarbu Państwa, podobnie jak Ci, którzy dostarczają przedsiębiorstwu surowców.W jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa dochodzi do wielu nadużyć gospodarczych, a ich kondycja ekonomiczna znacznie odbiega od spółek przynależnych do sektora prywatnego, powodem takiego stanu jest niedostateczna kontrola korporacyjna.


Podobne prace

Do góry