Ocena brak

JAN PAWEŁ II I EUROPA ZACHODNIA. PONAD SEKULARYZACJĄ - Jean-Dominique Durand

Autor /Titussss Dodano /02.05.2013

Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, tę olbrzymią sieć drógkomunikacji, które łączą z sobą składające się nań miasta i narody; widzę te drogi, które odŚredniowiecza prowadziły i prowadzą do Sanriago de Compostela, [...] niezliczone rzeszepielgrzymów, które tu ściągało nabożeństwo do Apostoła Jakuba. [...] Cała Europa odnalazłasię wokół tej „pamiątki" świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała sięjako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo. Dlatego to sam Goethe stwierdzi, żeświadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu.

Pielgrzymki do Santiago byłyjednym z przemożnych czynników, jakie sprzyjały wzajemnemu zrozumieniu tak różnychludów europejskich, jak ludy romańskie, germańskie, celtyckie, anglosaskie i słowiańskie.Pielgrzymowanie zbliżało, umożliwiało kontakt i jednoczyło ludy, do których z upływemwieków docierało przepowiadanie świadków Chrystusa i które przyjmowały Ewangelię, a równocześnie - można powiedzieć - kształtowały się jako ludy i narody.

Zwracam mojespojrzenie ku Europie jako kontynentowi, który dał największy wkład w rozwój świata, tak wdziedzinie idei, jak pracy, nauki i sztuki. I gdy składam dzięki Panu, że zechciał oświecić tenkontynent światłem Ewangelii od samych początków apostolskiego przepowiadania, niemogę przemilczeć sytuacji kryzysowej, w jakiej on się znajduje na progu trzeciego tysiącaery chrześcijańskiej. [...]Dlatego ja, Jan Paweł II, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naródeuropejski ze względu na swe początki, tradycję, kulturę i żywotne więzy, narodusłowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian; ja, Następca Piotra na StolicyRzymskiej, stolicy, którą Chrystus zechciał umieścić w Europie i którą kocha za jej trudszerzenia chrześcijaństwa na całym świecie; ja, Biskup Rzymu i Pasterz Kościołapowszechnego, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdźsiebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie.

Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieła były pełne chwały, a twojaobecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimaciepełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, cocesarskie, Bogu zaś to, co Boskie. Nie chełp się swoimi podbojami, pomna na ich możliwenegatywne konsekwencje. Nie zniechęcaj się z powodu zmniejszania się twojego znaczeniaw świecie, czy też z powodu kryzysów społecznych i kulturalnych, które cię dotykają.Możesz jeszcze być latarnią cywilizacji i bodźcem postępu dla świata. Inne kontynenty patrząna ciebie i spodziewają się po tobie tej samej odpowiedzi, jaką święty Jakub dał Chrystusowi:„Mogę". [...]

W tym momencie przychodzą mi na myśl imiona wielkich ludzi, mężczyzn i kobiet,którzy uświetnili ten kontynent swoim geniuszem, swoimi zdolnościami i cnotami. Jest totak liczny zastęp myślicieli, uczonych, artystów, badaczy, wynalazców, mężów stanu,apostołów i świętych, że nie sposób ich wymienić. Stanowią oni pobudzającedziedzictwo przykładu i ufności. Jeszcze dziś Europa zachowała nieporównywalnyrezerwy energii ludzkich, zdolne ją zasilać i podtrzymywać w tym historycznym dzieleodrodzenia kontynentalnego i służby ludzkości.

Obszerny fragment historycznego przemówienia Jana Pawła II, wygłoszonego 9 listopada1982 r. w Santiago de Compostela, ukazuje jego wizję Europy, przede wszystkim Zachodniej, skoncentrowaną wokół czterech fundamentalnych idei:

- Kryzys Europy: kryzys pamięci chrześcijańskiej, wartości, sekularyzacji, którymnależy bez obaw stawić czoła.

- Wewnętrzna jedność kontynentu, nierozerwalna więź pomiędzy częścią wschodnią izachodnią, ale również pomiędzy Północą i Południem, której nigdy nie zniszczą dziejowezawieruchy, ponieważ ona wywodzi się z chrześcijaństwa.

- Określona idea Europy, pewna geopolityka Jana Pawła II, która nie zapomina, żejedność nie wyklucza siły narodu i że jedność ożywia ideę Europy: jedność europejska niewyklucza narodu, wprost przeciwnie, siła narodów ożywia ją, ponieważ, jak mówił BenedyktXV, „narody nie umierają".

- Odpowiedzialność Europy przed sobą i przed światem, jako dziedzictwo myślenia idziałania, „przykładu i wiary", które należy potwierdzać w służbie ludzkości.

Ta wizja, przestawiona w pierwszych latach pontyfikatu, nie zmieniła się w ciągudługiego okresu zwierzchności Jana Pawła II nad Kościołem. Co więcej, została onapotwierdzona przez historyczne wydarzenia: zburzenie muru berlińskiego, upadek żelaznej kurtyny, ewolucję świata z coraz bardziej zaznaczającą się ekonomiczną globalizacją,ewolucję społeczną i obyczajową, naznaczoną powszechną sekularyzacją. Papież--Polak, bezwytchnienia i bez zniechęcenia - znak wielkiej siły ducha, ale również napotkanych trudności- nigdy nie zaprzestał kierować takich napomnień w odniesieniu do kontynentu europejskiego.

Podobne prace

Do góry