Ocena brak

Jakość zarządzania

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011

Definicja

Jakość produktów należy do najważniejszych czynników kształtujących konkurencyjna|konkurencyjność przedsiębiorstwa na krajowym, europejskim i globalnym rynku. Dlatego też obecnie wiele publikacji, książek i referatów na konferencjach naukowych i seminariach aplikacyjnych poświęcone jest zarządzaniu jakością, jednocześnie trudno spotkać w literaturze opracowania na temat jakości zarządzania, a przecież jakość produktów rynkowych zależy od jej poziomu.


Jakość zarządzania można zdefiniować jako stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości skoordynowanego działania, dotyczącego kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania, spełnia potrzeby i oczekiwania (które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub ich przestrzeganie jest obowiązkowe): przedsiębiorstwa, jego klientów i innych stron zainteresowanych.


Definicja jakości zarządzania posiada dwie nierozłączne strony:

 • opisową, utożsamiającą jakość zarządzania inherentnymi właściwościami działań dotyczących kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania;
 • wartościującą postrzegającą jakość zarządzania jako stopień w jakim dzięki niej spełnione są wymagania: klientów, pracowników i właścicieli przedsiębiorstwa oraz pozostałych interesariuszy (dostawców, samorządu terytorialnego, państwa itp.).

Zarządzanie jakością zarządzania przedsiębiorstwem obejmuje:

 • politykę i planowanie jakością zarządzania przedsiębiorstwem;
 • sterowanie jakością zarządzania przedsiębiorstwem;
 • doskonalenie jakości zarządzania.

Doskonalenie jakości zarządzania

Wzrost jakości zarządzania to osiąganie ciągłej poprawy zakresie: planowania, sterowania, zapewnienia wymaganej jakości oraz wypełniania przez kierowników wszystkich szczebli przedsiębiorstwa, wymienianych od czasów H. Fayola funkcji zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie (przewodzenie), koordynowanie, kontrolowanie (nadzorowanie).
Doskonalenie jakości zarządzania przedsiębiorstwem polega na:

 • poprawie jakości kierowania pracą zespołów ludzkich,
 • optymalizacji wykorzystania majątku finansowego i rzeczowego,
 • jak najlepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego jakim dysponuje przedsiębiorstwo,

Dla realizacji swej wizji, misji, celów i zadań ujętych w przyjętej polityce jakości, a przede wszystkim dla :

 • pełnego zarządzania potrzeb i oczekiwania klientów,
 • realizacji wymagań właścicieli i pracowników,
 • zaspokajania oczekiwań pozostałych interesantów.

Doskonalenie jakości zarządzania sprowadza się więc do doskonalenia działań dotyczących kierowania przedsiębiorstwem i jego nadzorowania na wszystkich szczeblach, w każdej komórce organizacyjnej, ukierunkowanych na zwiększenie zdolności zarządzania do spełnienia wymagań dotyczących jakości zarządzania.


Model doskonałości EFQM

Zasady Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości EFQM wyznaczają determinanty jakości zarządzania. Stopień spełnienia tych zasad przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa i kierowników wszystkich jego komórek organizacyjnych stanowi o poziomie jakości pracy kierowników wszystkich szczebli, czyli o jakości zarządzania. Musimy pamiętać o tym, że na jakość pracy w organizacji składa się:

 • w pierwszym rzędzie jakości zarządzania, czyli jakości pracy zarządzających,
 • w drugim z jakości wykonywania poleceń, czyli jakości pracy zarządzanych.

Jakość pracy kierowników - zarządzających decyduje o jakości pracy podwładnych - zarządzanych, a co za tym idzie decyduje o jakości pracy determinującej jakość produktów przedsiębiorstwa.


Stopień i sposób spełnienia zasad Modelu Doskonałości EFQM w przedsiębiorstwie są determinantami jakości zarządzania w każdej organizacji, w tym i w przedsiębiorstwie decydują o kierunkach i metodach doskonalenia jakości zarządzania.


Determinanty jakości zarządzania

Determinanty jakości zarządzania można podzielić wg różnych kryteriów. Jednym z nich jest możliwość wpływu naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa na ich występowanie kształt oraz sposób oddziaływania. Mając to kryterium na uwadze możemy "determinanty jakości zarządzania" podzielić na:

 • Determinanty zewnętrzne, które nie są kontrolowane przez naczelne kierownictwo i kierowników niższych szczebli przedsiębiorstwa i są od nich niezależne. Czynniki te generowane są przez: państwo, samorządy i urzędy terytorialne, dostawców, konkurentów i pozostałych interesariuszy.
 • Determinanty wewnętrzne są kontrolowane i zależne od zarządu i wszystkich kierowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Do nich należą omówione poniżej determinanty:
  • zakres i sposób postępowania zgodny z zasadami Modelu Doskonałości (Znakomitości) EFQM;
  • zakres i sposób realizacji wymagań zawartych w Modelu Kryteriów Europejskiej Nagrody Jakości;
  • zakres i sposób wcielania w życie zasad zarządzania jakością ujętych w normach rodziny ISO 9000:2000.

Obok powyżej przedstawionych wewnętrznych determinantów jakości zarządzania wymienić można, między innymi następujące:

 • etyka pracy wynikająca ze świadomości zatrudnionych przedsiębiorstwie, przełożonych i podwładnych;
 • warunki ekonomiczne pracy związane z warunkami bytowymi i socjalnymi zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Oba te czynniki mają istotny wpływ na poziom jakości pracy zarządzających i zarządzanych, czyli przełożonych i podwładnych w przedsiębiorstwie. Etyka i warunki ekonomiczne pracy zależne są od determinant zewnętrznych i wewnętrznych oraz mają także wpływ na kształt czynników wewnętrznych determinujących jakość zarządzania. Skromne rozmiary opracowania nie pozwalają na ich omówienie w tym miejscu.


Na szczególną zasługuje sprzężenie zwrotne między determinantami wewnętrznymi i zewnętrznymi a jakością zarządzania, która także wpływa na zakres i sposób realizacji zasad i kryteriów, które określają kształt determinant wewnętrznych.


Podsumowując, można sformułować wniosek syntetyczny głoszący, że wpływ wszystkich czynników determinujących jakość zarządzania jest efektem synergii, wypadkową wektorów i sprzężeń zwrotnych determinant i jakości zarządzania. Pojawiający się trend może być zadowalający i prowadzić do poprawy jakości zarządzania i tym samym przyczynić się do poprawy jakości produktów oraz przyczynić się do wzrostu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa.


Autor: Tadeusz Wawak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry