Ocena brak

Jakie zagrożenie dla człowieka i innych istot powoduje skażenie wody?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Drobnoustroje chorobotwórcze ze ścieków komu­nalnych dostają się do tkanek organizmów mor­skich a stamtąd do ludzkiego przewodu pokar­mowego. Najbardziej rozpowszechnioną bakterią jest Escherichia coli, wykorzystywana do wyzna­czania poziomu zanieczyszczenia.
Bezpieczny poziom E. coli w mięsie jadalnych zwierząt to 230 bakterii w 100 g tkanki. Powyżej tego poziomu spożycie jest niewskazane. Innym poważnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka są bakterie salmonelli i gronkowca. W klimacie gorą­cym spotyka się też niebezpieczną bakterię Vibrio parahaemotylicus. Coraz większe zagrożenie dla środowiska morskiego stanowią substancje z grupy PCB. Te przemysłowe odpadyrównie niebez­pieczne jak pestycydy i środki do konserwacji drewna, głównie ze względu na zawartość tok­sycznych związków chloru.
Trujące substancje chemiczne spływają do mo­rza z lądów, w wodzie trafiają do tkanek morskich organizmów, a następnie poprzez łańcuch pokar­mowy dostają się do organizmu człowieka. Zatrute ryby są zjadane przez człowieka albo przez inne ryby, które są następnie zjadane przez foki, sta­nowiące z kolei pożywienie niektórych gatunków wielorybów, albo przez niedźwiedzie polarne. Stężenie substancji trujących w kolejnych stadiach tego procesu stopniowo rośnie.
Według naukowców skażenie wód Morza Pół­nocnego spowodowało spadek odporności mor­skich ssaków na nosówkę, której epidemia w latach 1987-88 pochłonęła co najmniej 11 tysięcy fok. Skażenie metalami ciężkimi spowodowało rów­nież obniżenie odporności na infekcje u wielu ga­tunków ryb. Na przykład około 20% flądr w Morzu Północnym ma skórę pokrytą wrzodami i powięk­szone wątroby.
Skażenie chemiczne wody nie wpływa jednako­wo niekorzystnie na wszystkie zamieszkujące je organizmy. Niektórym z nich, zwłaszcza tym naj­prostszym, zanieczyszczenie wydaje się służyć. Wieloszczety chętnie zasiedlają zanieczyszczone wody, w związku z czym często są wykorzy­stywane do określania względnego stopnia za­nieczyszczenia. Prowadzone są też badania nad wykorzystaniem żyjących w wodzie nicieni do monitorowania stanu wód morskich.
Znanych jest około 5000 gatunków nicieni, (prawdopodobnie znamy jedynie 10% wszystkich gatunków). Występują w licznych gromadach, na jednym metrze kwadratowym dna oceanu może żyć sto tysięcy osobników. W bagnistych ujściach rzek na jednym metrze kwadratowym potrafi żyć nawet 10-20 min osobników. Równie dobrze roz­wija się tylko fito- i Zooplankton.

Podobne prace

Do góry