Ocena brak

Jakie tradycyjne jednostki miary i wagi są obecnie w użyciu?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Miarą ilości żywności byty od dawna jednostki masy, a wody - objętości. Rozwój handlu międzynarodowego wymusił wprowadzenie znormalizowanych układów jednostek miar Jednak wciąż pozostało w utyciu wiele systemów tradycyjnych.
Uporządkowany system jednostek miar i wag ma kluczowe znaczenie dla nauki, prze­mysłu i handlu. Dawniej na świecie uży­wano wielu różnych jednostek wagi, objętości i długości. Kupcy często spotykali się z takimi, które były im nieznane. Zdarzało się również, że jednostki o tych samych nazwach używane w róż­nych krajach określały zupełnie inne ilości sprze­dawanych towarów. Niektóre takie jednostki są używane do dziś i wprowadzają niemało zamie­szania. Przykładowo brytyjski pint - jednostka objętości - odpowiada 0,568 litra, podczas gdy pint używany w Stanach Zjednoczonych ma zaledwie 0.473 litra. Różnice występują również w jednost­kach pochodnych, takich jak gill (ćwierć kwarty -pół pinta), kwarta (2 pinty), galon (8 pintów), garniec (2 galony) oraz buszel (8 galonów). Na do­datek Brytyjczycy dzielą pint na 20 uncji, po 0.0284 litra każda, natomiast Amerykanie dzielą pint na 16 uncji, za to po 0,0296 litra.
W przykładzie powyższym jest mowa o jednost­kach objętości używanych do określania ilości cie­czy. Jeśli chodzi o mierzenie objętości substancji sypkich, problem jest jeszcze bardziej skompliko­wany. W Wielkiej Brytanii do pomiaru objętości cieczy i ciał sypkich stosuje się tę samą jednostkę, pint. W USA natomiast pint stosowany do pomiaru objętości ciał sypkich (0,55 litra) jest o około 16% większy od będącego jednostką objętości cieczy. Przy tym jest on mniejszy od swego brytyjskiego odpowiednika. Podobna różnica występuje także w jednostkach pochodnych.
By porównać owe jednostki, użyto litra, gdyż jest to jednostka dobrze zdefiniowana i w zasadzie ujednolicona. Jednakże nie do końca. Kiedyś 1 litr definiowano jako objętość zajmowaną przez 1 kg wody o temperaturze 4°C pod standardowym ciś­nieniem atmosferycznym (czyli odpowiadającym 760 mm słupa rtęci). Zgodnie z tą definicją 1 litr ma 1000,028 cm3 i taka jednostka jest jeszcze gdzie­niegdzie używana. Jednak w nauce i technice przyj­muje się nową definicję litra, zgodnie z którą 1 litr jest równy dokładnie 1000 cm3.

Podobne prace

Do góry