Ocena brak

Jakie techniki i narzędzia stosowane są we współczesnym jubilerstwie?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Większość współcześnie stosowanych technik jubi­lerskich powstała około 2000 lat przed naszą erą. Należą do nich cięcie, piłowanie, wygnanie, wier­cenie, kucie, grawerowanie, wyciąganie drutów, odlewanie, polerowanie, lutowanie, oraz osadza­nie kamieni. Zmieniły się jednak narzędzia.
We współczesnej pracowni jubilerskiej spotyka­my narzędzia umożliwiające stosowanie wszyst­kich tych technik. Większość stanowią narzędzia ręczne, niewielka część ma napęd elektryczny.
Każdy jubiler może samodzielnie dokonywać wszystkich operacji związanych z produkcją danej sztuki biżuterii, jednak wielu powierza poszcze­gólne etapy procesu technologicznego specjali­stom, którzy na przykład osadzają kamienie, pole­rują, grawerują. Specjalista polerujący gotowy wyrób zwykle osiągnie znacznie lepszy efekt, niż mógłby uzyskać zwykły jubiler.
Jubilerzy używają ręcznych walcarek do rozwalcowywania metalu na żądaną grubość. Następnie wycinają niewielkie kawałki metalu za pomocą niewielkiej wyrzynarki, czyli piły do otworów. Wiercąc otwory używają elektrycznych wiertarek z giętkim wałkiem, jednak niektórzy wolą tradycyjne wiertarki ręczne. W trakcie dalszego kształ­towania i wygładzania krawędzi używane są pil­niki. Kawałki metalu są wyginane przy użyciu kleszczy. Młotki i podbijaki służą do rozciągania lub ściskania metalu. Kształty kopulaste są two­rzone przez wytłaczanie blach z użyciem odpo­wiednich form i stempli.
By ułatwić obróbkę metalu, jest on zmiękczany przez wyżarzanie. Metal podgrzewa się do kolo­ru ciemnoczerwonego, a następnie chłodzi. Źród­łem ciepła są palniki gazowe. Aby uzyskać wyższą temperaturę płomienia, potrzebną przy lutowaniu lub topieniu metalu, wdmuchuje się w niego powie­trze albo prosto z płuc, albo za pomocą elektrycz­nych sprężarek.
Lutowanie jest techniką umożliwiającą łącze­nie ze sobą różnych kawałków metali. Łączone części są rozgrzewane i powlekane stopionym lutem, będącym stopem metalu łączonego. Lut łączy oba elementy, tworząc spoinę. Potem całość jest chłodzona, czyszczona, szlifowana i polero­wana, by nadać jej atrakcyjny wygląd.

Jubilerzy produkujący pojedyncze egzemplarze biżuterii wytwarzają ich części składowe poprzez wytłaczanie z arkusza metalu, bądź poprzez odle­wanie. Również w masowej produkcji biżuterii wy­korzystuje się te techniki, jednak tu wyrób musi zostać tak zaprojektowany, aby mógł być łatwo produkowany w takiej technologii.

Podobne prace

Do góry