Ocena brak

Jakie substancje zanieczyszczają środowisko?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Wyróżnia się kilka naturalnych polutantów, czyli substancji zanieczyszczających środowisko. Gleba zawiera pewne składniki, na przykład azotany, które mogą się uwalniać w trakcie orania terenów trawiastych albo na skutek zimowego wypłukiwa­nia powierzchniowej warstwy gleby. W glebie znajduje się też glin, który po przedostaniu się do zbiorników wodnych tworzy szereg szkodliwych związków. Kiedy zalewane są łąki, z gleby uwal­nia się magnez, którego nadmiar w wodzie powo­duje wiele groźnych schorzeń u ryb. Te naturalne procesy uwalniania zawartych w glebie związków i pierwiastków chemicznych mają jednak niewiel­kie znaczenie w porównaniu z zanieczyszczenia­mi spowodowanymi przez człowieka.
W rolnictwie używa się coraz więcej chemika­liów, które po pewnym czasie nieuchronnie trafia­ją do wód śródlądowych. Należą do nich środki owadobójcze, chwastobójcze, roztoczobójcze, grzybobójcze i środki pielęgnacyjne dla owiec, które w sumie zawierają ponad 450 aktywnych che­micznie składników mszczących mikroflorę i mik­rofaunę. W celu poprawienia żyzności gleby rol­nicy nawożą ją fosforanami i azotanami. Ziemia jest także zanieczyszczana toksycznymi związka­mi wydobywającymi się z silosów i ferm hodow­lanych. Produkty farmaceutyczne wykorzystywane na fermach hodowlanych, np. antybiotyki czy hor­mony, po pewnym czasie, wraz z odchodami i środ­kami dezynfekującymi, dostają się do okolicznych zbiorników wodnych.
W przedsiębiorstwach zajmujących się uzdatnia­niem wody pitnej regularnie prowadzi się badania jej jakości, to znaczy sprawdza się, czy zawartość szkodliwych związków nie przekracza dozwolo­nych norm. Jednak również proces uzdatniania nie pozostaje bez wpływu na jakość wody. Na przy­kład w wyniku chlorowania wody powstaje sub­stancja, która prawdopodobnie ma działanie rakotwórcze. W 1988 roku okazało się, że również sto­sowany do oczyszczania wody siarczan glinu ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Kilka ton tej substancji zostało wówczas wrzuco­nych do wody w Camelford w Kornwalii i wkrót­ce okazało się, że zaczęły chorować niemal wszyst­kie żyjące w okolicy zwierzęta.
Innym bardzo ważnym źródłem zanieczyszczeń jest przemysł. Przemysłowe polutanty to przede wszystkim metale ciężkie - kadm, ołów i cynk. Zanieczyszczające wodę kwaśne deszcze spowodo­wane są spalinami powstającymi w procesie spa­lania paliw kopalnych - ropy i węgla.

Podobne prace

Do góry