Ocena brak

Jakie są zwiastuny nadchodzącego trzęsienia ziemi?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Nikt nie potrafi przewidzieć dokładnie, kiedy może nastąpić trzęsienie ziemi. Skrupulatne opracowywanie map i monitoring aktywności sejsmicznej umożliwiają naukowcom określenie stref zagrożenia i częstości występowania wstrząsów sejsmicznych, Kilka wielkich trzęsień ziemi grzecznie zapowiedziało swoje nadejście w postaci serii drobnych wstrząsów, a rosyjscy badacze wykazali, że zmiany prędkości fal P przy niewielkich wstrząsach zwykle poprzedzają główny wstrząs. Subtelne zmiany ukształtowania terenu i lokalne zmiany w rozkładzie ziemskiego pola magnetycznego również są traktowane jako możliwe zwiastuny trzęsień ziemi.

Jednym ze wskaźników nadchodzącego trzęsie­nia ziemi jest obserwacja zachowania zwierząt. Przed trzęsieniem ziemi psy zaczynają wyć, konie rozbiegają się, ptaki niespokojnie krążą wokół. W 1975 r. mieszkańcy jednego z miast chińskich zauważyli kilka sygnałów zbliżającego się trzęsie­nia, w tym dziwne zachowania zwierząt. Opuści­li swoje domy parę godzin przed wstrząsami.
W strefie zagrożonej trzęsieniami naukowcy obserwują też poziom wody w studniach. Bezpo­średnio bowiem przed wystąpieniem ruchu pod­ziemnych mas skalnych, dochodzi do uszkodzeń ich struktury krystalicznej, wskutek czego uwal­niany jest do wody gaz - radon. Wzrost zawarto­ści radonu w wodach studziennych alarmuje na­ukowców o możliwym zagrożeniu.
Niekiedy przed wystąpieniem trzęsienia zie­mi obserwuje się w powietrzu charakterystyczną poświatę; powodują ją najprawdopodobniej czą­steczki zjonizowanych gazów. Naukowcy odkry­li również, że przed trzęsieniem następuje nagły wzrost zawartości wodoru w strefie uskoku, po­nad 10-krotny w stosunku do poziomu normalne­go. Niestety, tego typu zjawiska nie towarzyszą wszystkim trzęsieniom ziemi. Dlatego też na­ukowcy opracowali cały zestaw metod umożliwiających zdecydowanie bardziej precyzyjne przewidywanie wstrząsów.

Podobne prace

Do góry