Ocena brak

Jakie są uregulowania prawne dotyczące zakazu zanieczyszczania wód?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Prawny zakaz zanieczyszczania wód jest najprost­szym sposobem zapobiegania degradacji środowi­ska. Zakazy tego typu są jednak niezmiernie trud­ne do wyegzekwowania. Dlatego międzynarodowa inicjatywa prawna firmowana hasłem „truciciele muszą płacić", choć wydaje się być idealnym rozwiązaniem, pozostaje jednak najczęściej tylko w sferze teorii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła normy dotyczące dopuszczalne­go stężenia poszczególnych szkodliwych związ­ków chemicznych w wodzie. Na przykład kadmu nie może być więcej niż 3000 mg/l.
Prawdopodobnie pierwszym krajem, który wprowadził prawne regulacje dotyczące zanie­czyszczenia rzek, była Anglia. Już w 1197 roku król Ryszard I ogłosił pierwsze na świecie prawo rzeczne. Obecnie standardy jakości wody określa się w ramach Unii Europejskiej, jednak mimo pre­cyzyjnych wytycznych, rządy europejskich krajów zbliżają się do wytyczonego celu niezwykle powo­li. Na przykład w 1992 roku aż w dziewięciu spo­śród dwunastu krajów Wspólnoty Europejskiej poziom azotu w wodzie przekraczał zalecaną normę. Nowe europejskie przepisy zobowiązują państwa członkowskie Unii do ostatecznego roz­wiązania problemu oczyszczalni ścieków miejskich i przemysłowych w nieprzekraczalnym terminie do 2002 roku.

Podobne prace

Do góry